Nationellt ramverk för digital mognad

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

SKR och Adda tar nu ett långsiktigt ansvar för att vidareutveckla, koordinera och förvalta erbjudandet inom digital mognad i nära samverkan med Göteborgs universitet.

Det nationella ramverket kommer att bygga vidare på projektets leveranser och innehålla:

 • Utbildning i digital mognad
 • Grundutbildning digitalisering
 • Minst tre utbildningar i DiMiOS-modellens principer
 • Vidareutvecklade metodstöd från projektet
 • Nya metodstöd med utgångspunkt från förflyttning med hjälp av DiMiOS-modellen
 • Nätverk och plattform för samarbete 
 • Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och dialog
 • Nära relation till akademien
 • Stöd från SKR och Adda

Som medlem i ramverket kommer ni att få vara med och påverka ramverkets arbete.

Ramverket finansieras genom en årlig avgift baserad på organisationens storlek. Ju fler organisationer som ansluter sig, desto lägre avgift per organisation.

Avgiftsmodellen (i höger kolumn) visar avgiften per organisation och bygger på att 55 organisationer ansluter sig till ramverket. Avgiftsmodellen bygger på antal anställda i organisationen och är uppdelad i fem olika licenstyper. Avgiften är exklusive moms.

Anmäl ert intresse genom formuläret nedan. Om tillräckligt många organisationer ansluter sig skickas ett abonnemangsavtal ut med justerad avgift utifrån anslutningsgrad. Maxbelopp är dock enligt avgiftsmodellen. 

Intresseanmälan nationellt ramverk för digital mognad

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tillsammans med Adda, driver under 2021–2022 projektet Digital mognad som delfinansieras av Svenska ESF-rådet. Projektet har 150 deltagande kommuner och regioner och avslutas i december 2022. Läs mer om projektet här.

Modellen DiMiOS

Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) är en evidensbaserad modell, framtagen vid Göteborgs universitet, som hjälper organisationen att mäta och följa upp digital mognad. Modellen är framtagen på regeringsuppdrag av svenska forskare. Modellen är öppen och forskningsbaserad vilket ger de organisationer som arbetar med DiMiOS möjligheter att bland annat lära av varandra. Med hjälp av DiMiOS identifierar organisationen vad som görs bra och vad som behöver bli bättre. DiMiOS bidrar även till hävstångseffekt och kan lyfta upp frågorna på styrnings- och ledningsnivå.

Digital mognad definieras som organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätning och uppföljning av digital mognad sker genom bedömning av organisationen i två dimensioner:

 • Digital Förmåga - Digital förmåga kan likställas med hur snabbt organisationen kan förflytta sig och använda sig av digitaliseringens möjligheter, alltså vilka förmågor finns i organisationen. Digital förmåga avgör hur man kan förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. 
 • Digitalt arv - Digitalt arv kan likställas med hur tung ryggsäck vi har att bära på, alltså summan av alla tidigare digitala initiativ och genomförda investeringar avseende infrastruktur. Organisationen kan antingen ha ett digitalt arv som begränsar nya digitala initiativ eller möjliggör dessa.

Fördjupning av modellen DiMiOS