Nationellt ramverk för digital mognad

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Behoven av välfärd ökar i takt med att det blir allt fler barn och äldre i befolkningen. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder i samma takt och invånare förväntar sig smartare och mer sammanhållna välfärdstjänster. Digitalisering, det vill säga verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, bidrar till att möta utmaningar kopplade till kompetensförsörjning.

Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) är en evidensbaserad modell, framtagen vid Göteborgs universitet, som hjälper organisationen att mäta och följa upp digital mognad. Modellen är framtagen på regeringsuppdrag av svenska forskare. Modellen är öppen och forskningsbaserad vilket ger de organisationer som arbetar med DiMiOS möjligheter att bland annat lära av varandra. Med hjälp av DiMiOS identifierar organisationen vad som görs bra och vad som behöver bli bättre. DiMiOS bidrar även till hävstångseffekt och kan lyfta upp frågorna på styrnings- och ledningsnivå.

Nationellt ramverk för digital mognad

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tillsammans med Adda, driver under 2021–2022 projektet Digital mognad som delfinansieras av Svenska ESF-rådet. Projektet har 150 deltagande kommuner och regioner och avslutas i december 2022. Läs mer om projektet här.

SKR och Adda tar nu ett långsiktigt ansvar för att vidareutveckla, koordinera och förvalta erbjudandet inom digital mognad i nära samverkan med Göteborgs universitet. Det nationella ramverket innehåller vidareutvecklade projektleveranser, nya utbildningar och metodstöd samt mätverktyg för digital mognad. SKR och Adda koordinerar och utvecklar nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbete samt åtar sig Göteborgs universitet att leverera minst en nationell rapport per år för att följa upp den nationella utvecklingen av digital mognad i kommuner och regioner.

Ramverket finansieras genom en årlig avgift baserad på organisationens storlek. Ju fler organisationer som ansluter sig, desto lägre avgift per organisation.

image.png

Ovanstående tabell visar hur kostnaderna skulle se ut för några exempelorganisationer och bygger på att ramverket får 55 abonnenter. Fler anslutna ger en lägre snittkostnad för samtliga kommuner och regioner som deltar.

Anmäl ert intresse genom formuläret nedan senast den 30 september. Om tillräckligt många organisationer ansluter sig skickas ett abonnemangsavtal ut med justerad avgift utifrån anslutningsgrad. Maxbelopp är dock enligt tabell ovan. 

Intresseanmälan nationellt ramverk för digital mognad

Modellen DiMiOS

Digital mognad definieras som organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätning och uppföljning av digital mognad sker genom bedömning av organisationen i två dimensioner:

  • Digital Förmåga - Digital förmåga kan likställas med hur snabbt organisationen kan förflytta sig och använda sig av digitaliseringens möjligheter, alltså vilka förmågor finns i organisationen. Digital förmåga avgör hur man kan förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. 
  • Digitalt arv - Digitalt arv kan likställas med hur tung ryggsäck vi har att bära på, alltså summan av alla tidigare digitala initiativ och genomförda investeringar avseende infrastruktur. Organisationen kan antingen ha ett digitalt arv som begränsar nya digitala initiativ eller möjliggör dessa.

Fördjupning av modellen DiMiOS