DiMiOS för leverantörer

Som en del i att erbjuda stöd i modellen DiMiOS (Digital mognad i Offentlig Sektor) utbildar Adda Kompetens leverantörer i modellen.

Adda Kompetens kommer inom kort att starta upp ett diplomeringsprogram för leverantörer i den evidensbaserade modellen DiMiOS. Detta är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Göteborgs universitet kring. Vår förhoppning är att det här kommer att ge offentlig sektor och tjänsteleverantörer en gemensam riktning och plattform för att tillsammans skapa en smartare välfärd.

Rundabordssamtalen är genomförda!

Cirka 40 personer från olika organisationer och företag deltog i rundabordssamtalen. Syftet med samtalen var att få in synpunkter och tankar kring diplomeringsprogram för leverantörssektorn. Vi arbetar nu med att analysera alla diskussioner för att kunna ta fram ett mer detaljerat erbjudande samt producera det utbildningsmaterial. Mer information kommuniceras innan sommaren.

Diplomeringsprogrammet

Syftet med diplomeringen är att ge er leverantörer djupare förståelse för kommuner och regioners utmaningar och prioriteringaroch digital mognad. Diplomeringen blir ett sätt att stärka både er kompetens och ert varumärke i ert erbjudande mot offentlig sektor.

Som en del av diplomeringsprocessen kommer Adda erbjuda utbildningar i DiMiOS i kombination med en utbildning i vad det innebär att vara leverantör till offentlig sektor. En viktig del i diplomeringen är att leverantörer får möjlighet att bidra med inspel till vidareutveckling av modellen och stödmaterial.

Fördjupa dig i modellen DiMiOS och digital mognad

Stöd från marknadens aktörer

Offentliga organisationer vittnar om ett behov av stöd från marknadens aktörer i att genomföra de nödvändiga förändringar som DiMiOS pekar på. Vid ett nätverksmöte i projektet svarade 60% av respondenterna att de vill använda marknadens aktörer i omställningsarbetet.

Man uttryckte också ett önskemål om att Adda, SKR och Göteborgs universitet stärker marknadens kompetens avseende verktyget DiMiOS. Behov av stöd finns inom alla faser av utvecklingsarbetet, dvs att planera och genomföra självskattning men framför allt i att analysera resultatet och planera och genomföra förändringarna.