21 oktober 2021 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: en introduktion

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med de 17 globala målen? Framöver kommer vi att titta närmare på detta i en serie nyheter.

Jorden sett från rymden samt logga för Globala målen

Varför globala mål?

Vi står inför stora utmaningar. I dag lever miljontals människor på flykt från naturkatastrofer, krig och konflikt. Människor föds med olika förutsättningar, och som en följd av diskriminering på grund av till exempel kön, etnicitet och funktionsvariation har vi olika möjligheter att påverka vår framtid. Samtidigt ser vi att den globala uppvärmningen och effekterna av klimatförändringarna inte bara drabbar vår planet och natur, utan även slår extra hårt mot de mest utsatta människorna.

Den goda nyheten är att världens länder för första gången har beslutat om en gemensam agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030, som ersatte de milleniemål världens länder arbetade utifrån år 2000–2015, är en unik och ambitiös plan för att bygga en mer hållbar, rättvis och bättre värld. Om vi uppnår de globala målen kan vi skapa fredligare samhällen, stärka mänskliga rättigheter samt skydda vår miljö och biologiska mångfald. Agendan är därför ett starkt verktyg för positiv förändring, även här i Sverige.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som lämnar utrymme för framtida generationers behov av livsutrymme och livskvalitet.

I framtagandet av Agenda 2030 var de tre dimensionerna av hållbar utveckling, de ekonomiska, sociala och miljömässiga, en viktig utgångspunkt. Alla dimensioner genomsyrar målen och inget mål får uppfyllas på bekostnad av andra mål.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målen?

Vill vi skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling måste vi arbeta gemensamt för att nå målen. I Sverige kräver det engagemang från olika aktörer som civilsamhällesorganisationer, näringsliv, forskare, regering, kommuner och regioner. Inköpscentralen har stor möjlighet att påverka genom våra upphandlingar, men för att det ska fungera behöver vi också visa hur vi gör det. Som ett led i det arbetet har vi kartlagt portföljen utifrån de globala målen - information som ingår i avtalskorten och i hållbarhetssammanställningarna på ramavtalssidorna. Där framgår det vilka globala mål respektive ramavtal och dynamiskt inköpssystem bidrar till.

De 17 målen är indelade i 169 delmål. Vissa berör vår verksamhet mer än andra. Är det något delmål du ska lägga på minnet så kom ihåg 12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder. Kommande nyheter kommer också titta närmare på:

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla och mål 14 Hav och marina resurser
  • Mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet
  • Mål 7 Hållbar energi för alla och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar