22 mars 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 12

Vad innebär mål 12 hållbar konsumtion och produktion? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målet i våra upphandlingar? Här förklarar vi hur samtliga hållbarhetskrav som vi ställer bidrar till hållbar konsumtion och produktion, inklusive cirkulära flöden.

Vad innebär mål 12?

Mål 12 handlar om att världen behöver ställa om till hållbar konsumtion och produktion, ett mål där världens rikaste länder med hög konsumtion har stor möjlighet att påverka. Här finns exempelvis delmål som handlar om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder. Konsumtionen ligger långt över vad vår planet klarar av och Sveriges årliga ranson av jordens resurser tog förra året slut redan i början av april. I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot.

Delmålen pekar bland annat på behovet av cirkulär ekonomi med effektiv hantering av naturresurser och minskat avfall. Detta genom förebyggande av att avfall uppstår, återanvändande av produkter och återvinning av material. Företag behöver uppmuntras att införa hållbara metoder och att hållbarhetsredovisa. Människor över hela värden behöver informeras och medvetandegöras om hållbar livsstil i harmoni med naturen.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar, utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målet?

Hållbar konsumtion och produktion aktualiseras i alla upphandlingar och inköp. Samtliga hållbarhetskrav om miljö och sociala aspekter har potential att bidra till hållbar konsumtion och produktion. I de flesta upphandlingar ställer vi övergripande hållbarhetskrav som exempelvis att

 • Leverantören ska ha ett systematiskt miljöarbete som bland annat innebär att leverantören utreder och målsätter företagets betydande miljöaspekter och miljörisker, har en miljöpolicy och rutiner för att uppfylla Inköpscentralens specifika miljökrav.
 • Leverantören ska följa internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter, tvångsarbete, barnarbete, diskriminering i arbetslivet, föreningsfrihet, organisationsrätt, barns rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och korruption.

Utöver dessa mer generella kravställningar jobbar upphandlingsteam och kategoriteam med avancerade och detaljerade hållbarhetskravställningar för specifika varor och tjänster som alla syftar till att bidra till uppfyllnad av mål 12 och dessutom flera av de andra globala målen

 • Barns rätt i upphandling: Kan i teorin träffa alla globala mål, beroende på kraven som ställs i upphandlingen.
 • Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal: Mål 8
 • Arbetsmiljö: Mål 8
 • Sysselsättningsfrämjande åtgärder: Mål 8
 • Lika rättigheter och möjligheter: Mål 5 och 10
 • Tillgänglighet och samtliga användares behov: Mål 10
 • Hållbara leveranskedjor: Mål 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15 och 16
 • Hållbara investeringar: Mål 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15 och 16
 • Cirkulär ekonomi: Mål 12
 • Klimatpåverkan: Mål 7 och 13
 • Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem: Mål 15
 • Miljö- och hälsoskadliga ämnen: Mål 3, 6, 12 och 14
 • Systematiskt miljöarbete: Mål 12
 • Djuromsorg: Mål 2, 3, 14, 15
 • Ekonomisk brottslighet: Mål 16
 • Informationssäkerhet: Mål 16

Addas hållbarhetsarbete med mål 12 omfattar även Hållbarhetskollen och KemKollen, i vilka vi hjälper våra kunder att följa upp de hållbarhetskrav som de själva ställer i sina upphandlingar.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar