Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

7 april 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 15

Vad innebär mål 15 ekosystem och biologisk mångfald? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målen i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med råvaror såsom trä, papper och bomull, livsmedel, biodrivmedel, klimatkrav och cirkulära flöden.

news-icon

Vad innebär mål 15?

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Mål 15 handlar därför om att skydda naturliga livsmiljöer, återställa förstörd mark, stoppa ökenspridningen och förhindra spridning av invasiva arter. Det finns även delmål om att exempelvis främja hållbart skogsbruk och stoppa illegal handel med skyddade arter. Målet hänger nära samman med flera andra globala mål, till exempel mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som arters överlevnad.

Begreppet ekosystemtjänster är centralt när man pratar om biologisk mångfald. Ekosystemtjänster är de nyttor som en fungerande natur levererar till oss människor helt gratis.

Några exempel på viktiga ekosystemtjänster är:

 • Pollinering av våra grödor så att vi får mat.
 • Luftrening, reducering av partikelhalter och växthusgaser genom gröna växter.
 • Vattenrening via exempelvis våtmarker eller musslor. Våtmarker motverkar även torka och minskar risken för översvämningar genom att dämpa höga flöden.
 • Skydd vid översvämning genom korallrev.
 • Bildandet av bördig jord.
 • Skadedjursbekämpning med hjälp av naturliga fiender såsom insekter, svampar, bakterier och virus.
 • Grönytor för rekreation.

Vi är helt beroende av ekosystemtjänsterna för att våra samhällen ska fungera. Ekosystem i god balans är en förutsättning för att tjänsterna ska kunna levereras.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målet?

Ekosystemen och den biologiska mångfalden påverkas av all industriell produktion, gruvdrift och ändrad markanvändning. Föroreningar, kemikalieutsläpp, ökande temperaturer och övergödning kan försämra livsmiljöerna markant. Här nedan följer några exempel på hur vi på Adda inköpscentral kravställer kring biologisk mångfald i våra ramavtal och dynamiska inköpssystem:

 • Råvaror såsom trä, papper och bomull ska vara spårbart och härstamma från hållbart skogs- eller jordbruk.
 • Livsmedel som ingår i avtalen (till exempel Dryckesautomater, läs mer om ramavtalet här) ska i så hög grad som möjligt vara ekologiskt producerade. Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas för ekologiskt certifierade varor.
 • Drivmedel ska vara spårbara och de råvaror som används i biodrivmedel ska inte komma från så kallade högriskgrödor, där ändrad markanvändning ger hög klimatpåverkan. Palmolja är ett exempel på en högriskgröda.
 • Klimatkrav, exempelvis krav på hållbara transporter, energisnål utrustning eller användning av förnybar el, bidrar positivt till den biologiska mångfalden.
 • Krav som gynnar cirkularitet, till exempel krav på lång livslängd, användning av återvunna material eller återbruk av produkter, ger stora effekter genom att vi tar tillvara på naturresurserna på ett bättre sätt.
Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Utbildning i hållbar upphandling

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen. 

Till Hållbar upphandling

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet