12 januari 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 5 och 10

Vad innebär mål 5 jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målen i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi ställer krav på arbetsgivare utifrån lika rättigheter och möjligheter samt på att produkter och tjänster ska vara jämlika och tillgängliga.

Vad innebär mål 5 och 10?

Mål 5 handlar om jämställdhet. Kvinnor och flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. Jämställdhet är en mänsklig rättighet, men världen ser annorlunda ut. Flickor tvingas in i barnäktenskap och utsätts för könsstympning medan kvinnor inte har samma möjlighet till betalt arbete eller politiskt engagemang som män. Att stärka flickors och kvinnors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga samhällen.

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder. Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfarande många världen över i fattigdom. På vissa håll ser vi även att ojämlikheter relaterade till kön, ålder, etnicitet, funktion och social status inte bara består, utan ökar. Fattigdomsbekämpningen måste vara inkluderande och resurserna fördelas jämnt, så att alla kan få en dräglig levnadsstandard och inkluderas i det politiska, sociala och ekonomiska livet. Ojämlikhet skapar incitament för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas hållbart och rättvist krävs jämn fördelning av makt och resurser mellan alla individer.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målen?

Vårt arbete med mål 5 och mål 10 är i huvudsak uppdelat på tre delar:

  • Vi ställer krav på lika rättigheter och möjligheter utifrån ett arbetsgivarperspektiv, dvs. på aktiva åtgärder mot diskriminering, i de fall där riskerna i branschen är höga. Detta då frågan redan är reglerad för alla arbetsgivare genom diskrimineringslagen. Exempel på högriskbranscher är bygg och fastighet, fastighetsnära tjänster och gata & park.
  • Vi ställer krav på att produkter och tjänster ska vara användbara för det bredaste spektrumet av användare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det kan till exempel gälla storlek på kläder eller bemötandefrågor inom sociala tjänster, företagshälsovård, resebyråtjänster och rekryteringstjänster.
  • Vi är dessutom enligt 9:2 LOU skyldiga att ställa krav på att produkter och tjänster ska vara tillgängliga för samtliga användare, om summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet. Kravet gäller oavsett om det som ska upphandlas ska användas av allmänheten eller av personal vid den upphandlande myndigheten. Detta innebär att vi har ett särskilt fokus på användbarhet utifrån olika funktionsvariationer som rörelseförmåga, syn, hörsel, dövhet, dövblindhet samt röst- och talfunktion, kognitiv förmåga, besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet och andra variationer i funktionsförmåga. Det kan till exempel gälla bostadshus, dryckesautomater, litteratur och persontransporter.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar