23 november 2022 Upphandling

Givande samarbete mellan Adda AffärsConcpet och Käppalaförbundet

Inom verksamhetsområdet Samhällsbyggnad har vi många uppdragsgivare som fyller samhällskritiska funktioner. Ett exempel på en sådan kund som vi är väldigt stolta över att ha förtroendet att få bistå med våra tjänster är Käppalaförbundet. Här berättar upphandlingsansvarig Kenneth Hyllensved om samarbetet med Adda AffärsConcept. 

Käppalaförbundet ansvarar för reningen av avloppsvatten från över en halv miljon människor i elva kommuner och arbetar bl.a. även med att tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp.

Vi ser detta som ett gott exempel på hur vi kan arbeta med en uppdragsgivare och inkludera ett tydligt försörjningsstrategiskt perspektiv. Våra uppdrag hos Käppalaförbundet varierar i komplexitet och omfattning men är alla betydelsefulla för verksamhetens drift och utveckling.

Kenneth Hyllensved, upphandlingsansvarig på Käppalaförbundet, ger här sin bild över vårt samarbete.

- Käppalaförbundet har under många år tagit hjälp av Adda AffärsConcept när vi behövt hjälp med upphandlingar. De har också stöttat oss med sin expertis inom juridiska och upphandlingstekniska frågor och som hjälp vid överprövningsärenden, berättar Kenneth.

Just nu är affärsrådgivare från AffärsConcept involverade i flera upphandlingar för Käppalaförbundets räkning.

- Vi upphandlar alltifrån snöröjning till kylmaskinservice, laboratorieanalyser, ställverk och flera olika DIS-upphandlingar, säger Kenneth.

På frågan om han har något exempel på när samarbetet med AffärsConcept fungerat särskilt bra svarar Kenneth att han tycker i stort sett samtliga upphandlingsuppdrag har fallit ut på ett gynnsamt sätt.

- Vi uppskattar mycket det vardagliga i kontakten med Adda AffärsConcept. Det är lätt att få tag på rätt person med rätt kompetens, att snabbt komma i gång med viktiga upphandlingar och att få stöttning när frågor uppstår.

En sak som Kenneth tycker är extra utmanande inom områdena för entreprenadupphandling och upphandling av VA-system, är att få in bra anbud.

- Omvärlden är under stor förändring. Saker som vi tagit för givet som materialtillgång och stabila priser är inte längre en självklarhet, säger han. Nya avtal måste förändras så att man tar hänsyn till rådande omvärldsläge, skrivningar som tidigare varit standard måste i många fall hanteras på helt andra sätt. Här har vi löpande diskussioner med AffärsConcept kring hur vi kan lösa det.