29 november 2022 Hållbarhet | Ramavtal

Så ser klimatpåverkan ut från Adda Inköpscentrals ramavtal och DIS

Adda Inköpscentral har genomfört en miljöspendanalys över alla ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS). 

Miljöspendmetoden bygger på att ta reda på spenden per kategori, det vill säga omsättningen i kronor, som sedan multipliceras med en kategorispecifik klimatfaktor. IVL, Svenska Miljöinstitutet, har hjälpt Inköpscentralen att göra denna analys inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ”Offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel”.

Klimatindikatorerna baseras på livscykelanalyser och anger en klimatpåverkan per krona för respektive vara eller tjänst. Runt 500 klimatindikatorer från IVL har matchats med runt 1200 unika koder kopplade till Inköpscentralens inköpskategorier. Då det är en schablonberäkning så ska man inte ta siffrorna som exakta, utan snarare se dessa som en indikation.

"Hjälper oss att fokusera våra hållbarhetsresurser"

Syftet med analysen är att få kunskap om vilken klimatpåverkan inköpen har som görs på ramavtalen och DIS:en. Inte så förvånande så ligger Bygg och fastighet i topp, följt av Gata och Park och Kontor och förbrukning. Den kategori som har högst klimatmedelvärde är Gata och Park och mer specifikt Beläggningsarbeten (asfaltering), som per krona ger den största klimatpåverkan i vår portfölj.

- Det blir betydligt lättare, både för oss och våra kunder, att hitta de kategorier där klimatavtrycket är allra störst. Miljöspendanalysen hjälper oss därför att fokusera våra hållbarhetsresurser på de upphandlingar med störst klimatpåverkan, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral.

Riktade hållbarhetsresurser ger resultat

Inköpscentralen jobbar hårt utifrån de resultat miljöspendanalysen visat. När det rör just Beläggningsarbeten jobbar Inköpscentralen med att minska klimatpåverkan. All asfalt blandas alltid ut med ungefär 25% returasfalt. Dessutom kan kunden begära att leverantören ska genomföra projektet med så låg klimatpåverkan som möjligt, vilket då leverantören ska göra. Det innefattar alla delar - transporter, utläggning, asfaltsblandningen, uppvärmningen av asfaltsverket med mera. 

Genom ramavtalet Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021 har kunderna möjlighet att renovera och överlåta befintliga möbler istället för att köpa nya, vilket minskar både kostnader och klimatpåverkan.

Ytterligare ett exempel är den klimatberäkningen som samtliga leverantörer gjort på ramavtalet Förskolebyggnader. Genom redovisning av konceptförskolornas beräknade klimatpåverkan under byggskedet kan kunderna göra klimatsmarta val. 

- Tanken med miljöspendanalysen är att både skapa förståelse för hur upphandlade varor och tjänster påverkar klimatet och att utgöra underlag till faktabaserade prioriteringar där störst klimatnytta kan uppnås, avslutar Peter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.