Leverantörer - frågor om annonsering och att lämna anbud

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna du kan ha som leverantör.

Vanliga frågor

Vad menas med att en upphandling är annonserad?

Syftet med annonseringen är att informera om en pågående upphandling. På så sätt skapas intresse bland tänkbara leverantörer för att delta i upphandlingen och lämna anbud (offert).

Vad är ett anbud?

Vill du bli ramavtalsleverantör på något av våra ramavtal lämnar du ett anbud när upphandlingen annonseras. Anbudets innehåll blir grund för bedömningen av dig som leverantör och om du uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Anbudet är bindande, hur länge ska framgå i förfrågningsunderlaget.

Vad är anbudstid?

Anbudstid är tidsperioden då du som leverantör kan lämna anbud på en upphandling. När annonsering är avslutad går det inte längre att inkomma med anbud.

Vad är förfrågningsunderlag - FFU?

Förfrågningsunderlaget är upphandlingens underlag du som leverantörer lämnar anbud på. I förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav och villkor som alla sökande måste uppfylla och följa för att bli godkända som leverantörer. Förfrågningsunderlaget bör även innehålla administrativa bestämmelser, kommersiella villkor (till exempel avtalstider), särskilda kontraktsvillkor, rättelser, förtydliganden och kompletteringar.

Vem är anbudsgivare?

Alla leverantörer som lämnar anbud på en upphandling är anbudsgivare.

Vad är ett tilldelningsbeslut?

Ett tilldelningsbeslut är det beslut som fastställer vilken/vilka anbudsgivare (leverantörer) som vunnit upphandlingen. Tilldelningsbeslutet ska också ange skälen för beslutet.

Hur får jag veta vem som vunnit en upphandling som vi lämnat anbud på?

Ansvarig för upphandlingen är skyldig att informera vem/vilka som vann och varför. Informationen ska skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud.

Vad är avtalsspärr?

Avtalsspärr betyder att det är förbjudet att teckna avtal under viss tid. Har ett tilldelningsbeslut meddelats till leverantörerna elektroniskt gäller avtalsspärren i minst tio dagar. Under denna tidsfrist kan tilldelningsbeslutet överprövas av dig som leverantör hos Förvaltningsrätten.

Vad är överprövning?

Väljer du som leverantör att överklaga tilldelningsbeslutet gör domstolen en prövning av ärendet. Efter det avslår eller bifaller domstolen överprövningen. Bifalles överprövningen kan upphandlingen behöva göras om, helt eller delvis.

Vem är upphandlande myndighet (UM) och upphandlande enhet (UE) som ofta nämns i förfrågningsunderlag och andra dokument?

UM och UE är de som avropar och beställer på ramavtalen (våra kunder).

Vad är skillnaden mellan upphandlingsansvarig och beställare?

Upphandlingsansvarig sitter ofta på en kommun- eller region. Denne ansvarar för att enheterna som ingår i kommunen eller regionen – skolor, vårdmottagningar, bibliotek med flera – kan använda våra ramavtal. För att beställaren, exempelvis en bibliotekarie, ska kunna avropa och beställa på ramavtalen behöver upphandlingsansvarig först betalt vår årliga serviceavgift. Det krävs även att upphandlingsansvarig gör en avropsanmälan på ramavtalet beställaren vill handla från. I vissa fall kan upphandlingsansvarig och beställare vara samma person.

Vad är skillnaden mellan avropsanmälan och avrop/att avropa?

Avropsanmälan är steg 1 i att använda ett ramavtal. Den bekräftar intresse av ramavtalet. Steg 2 är själva avropet och beställningen.