Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Beskrivning av begrepp och förkortningar olika avtal

AB - Allmänna bestämmelser

AB innehåller allmänna anställningsvillkor såsom bestämmelser om bland annat avlöningsförmåner, arbetstid, uppsägningstider och ledighet. AB är en del av en central överenskommelse. Ingår i HÖK respektive LOK.

Bilagor till AB - Det finns ett antal bilagor till AB. Bilaga D, E, J, L, M och U innehåller regler för särskilda ersättningar med mera för olika yrkesgrupper. Bilaga M gäller t ex. för lärarna.

Lönekollektivavtal

HÖK

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - Gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Sobona och de centralt avtalsslutande LO-, TCO- och SACO-organisationerna. I HÖK ingår bland annat löneavtal, AB med bilagor samt en rekommendation om att träffa lokalt kollektivavtal, LOK. HÖK är utformat som ett förhandlingsprotokoll och innehåller även regler om centrala och lokala förhandlingar under avtalsperioden med mera.

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

 • BAL
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning
 • BEA
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - Kollektivavtal om BEA gäller bland annat för arbetstagare som anvisats skyddat arbete (OSA) samt arbetstagare som anställs för att mildra arbetslösheten.
 • BUI
  Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning
 • RiB
  Avtal för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Kollektivavtalet RiB gäller för personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare. Normalt fullgörs beredskap var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Avtalet reglerar ersättning för beredskapstjänstgöringen samt ersättning vid utryckning, övning, materielvård m.m.
 • ÖLA - SEKO
  Fastighets, Transport. Tecknas av arbetsgivarförbundet Pacta. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Är jämförbart med HÖK.

Försäkringsavtal

 • AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring
  Kollektivavtalad avtalsgruppsjukförsäkring för anställda som ger kompletterande ersättning vid sjukdom. Arbetsgivarens skyldighet att teckna AGS-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA Sjukförsäkring.
 • TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  Kollektivavtalad trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Arbetsgivarens skyldighet att teckna TFA-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA Trygghetsförsäkring.
 • TGL-KL TjänstegrupplivförsäkringKollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring för anställda i kommuner och landsting/regioner, kommunalförbund, vissa företag i kommun-/landstingssektorn och Svenska kyrkan. Arbetsgivarens skyldighet att teckna och vidmakthålla TGL-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos KPA Livförsäkring AB (publ).

Pensionsavtal

AKAP-KL Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension
Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension för anställda i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund samt vissa företag i kommun/landstingssektorn.
KAP-KL
KollektivAvtalad Pension för anställda i kommuner och landsting/regioner, kommunalförbund, vissa företag i kommun-/landstingssektorn och Svenska kyrkan. Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Kollektivavtalad avgiftsbefrielseförsäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe för en anställd som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta. Försäkringen tecknas hos AFA Sjukförsäkring.

Övriga avtal

 • AFF 76/LAFF76
  Avtal om fackliga förtroendemän Bygger på och kompletterar FML. Innehåller bland annat regler om fortlöpande respektive tillfällig ledighet. Är en central överenskommelse som kompletteras genom lokalt kollektivavtal.
 • BIA Bilersättningsavtal
  Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet. Är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan.
 • KOM-KL
  Omställningsavtal KOM-KL ger arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist stöd till att hitta ett nytt arbete med hjälp av aktiva insatser från Omställningsfonden KOM-KL. Därutöver kan uppsagd arbetstagare som blir arbetslös bland annat få ekonomisk utfyllnadsersättning över den nivå som arbetslöshetsförsäkringen ersätter. Omställningsavtal KOM-KL trädde i kraft den 1 januari 2012. Omställningsfonden KOM-KL har till uppgift att stödja och hjälpa arbetstagare som omfattas av Omställningsavtal KOM-KL i omställning till nytt arbete.
 • TLO-KL Insatser för tidig lokal omställning, bilaga till KOM-KL-avtalet.
 • Trakt Bestämmelser om traktamentsersättning och resetillägg
  Är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan eller motsvarande.