Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

Vi strävar mot att bli Sveriges bästa arbetsplats och har policys för hur vi arbetar med arbetsmiljö, diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska alla, oavsett kön, ursprung och sexuell läggning ha samma rättigheter och möjligheter.

Kontor.jpg

För tredje året i rad mottog Adda en Great Place to Work-certifiering under 2020, vilket är ett bevis på att vår arbetsplatskvalitet är utmärkt och hållbar över tid. Att vi har medarbetare som är nöjda och mår bra är vårt viktigaste nyckeltal och detta mäter vi varje år med hjälp av en medarbetarundersökning. Målet att bli Sveriges bästa arbetsplats är en stark ledstjärna för oss och vi fortsätter arbetet för att uppnå detta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En av nycklarna till en hållbar arbetsmiljö är att vi arbetar systematiskt med att förbättra vår arbetsmiljö. Hos oss finns ett stort engagemang för arbetsmiljöfrågor i hela organisationen. Varje år genomförs ett flertal insatser i arbetsmiljöarbetet:

  • arbetsmiljökommittén har 4–6 protokollförda möten under året.
  • fysiska arbetsmiljö- och brandskyddsronder på samtliga kontor en gång per år med uppföljning av avvikelser.
  • psykosocial arbetsmiljörond med handlingsplaner en gång per år.
  • översyn av rutiner för hur man går tillväga i olika arbetsmiljösituationer samt hur man kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen.
  • utbildning av samtliga nyanställda i systematiskt arbetsmiljöarbete och hur det fungerar hos oss.

Ett ökat medarbetarinflytande ger en bättre arbetsmiljöupplevelse och vi kommer därför fortsätta att genomföra aktiviteter som främjar detta. Nyligen har våra lokaler anpassats till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket innebär att det har skapats ytterligare möjligheter till en inspirerande och kulturbyggande miljö för alla medarbetare. Det har blivit större utrymmen för teamarbeten, möten och enskilt arbete. Vi har också ett flertal system och verktyg för att skapa bra förutsättningar för att kommunicera digitalt och arbeta på distans.

Våra utmaningar

De största utmaningarna i vår arbetsmiljö är stress och att hålla en god balans mellan arbete och fritid. För att förebygga dessa risker har företaget samlat personalrepresentanter till en arbetsgrupp, Vässa sågen-gruppen, som leds av HR och vars uppdrag är att arrangera aktiviteter som är stärkande för hjärna, hjärta, kropp och själ.

Vi är stolta över att alla medarbetare i koncernen har genomfört en tredagars utbildning i ledarskap, FranklinCoveys 7 goda vanor. Det är från den sjunde vanan, Vässa sågen, som arbetsgruppen har fått sitt namn. När var och en är sin egen ledare ger kunskapen om praktiska ledarverktyg oss goda förutsättningar att hantera en stressig vardag på ett mer effektivt och hälsosamt vis. Vi ser många positiva effekter av denna utbildningssatsning och De 7 goda vanorna utgör numera en plattform för vårt sätt att arbeta och interagera med varandra.

image.png