Adda

Hur går valet av revisionsobjekt till och vilka förutsättningar krävs?

För att säkerställa att vi väljer produktområden med hög hållbarhetsrelevans grundar vi prioriteringen på riskbedömningar som vi eller andra har gjort. Riskbedömningarna tar bland annat hänsyn till branschens och leveranskedjans komplexitet samt vilka länder som produkten, dess komponenter och råvaror kan spåras till.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att vi ska kunna genomföra en uppföljning:

  • konkreta och tydliga krav på leveranskedjan, bland annat hänvisning till ILO:s kärnkonventioner
  • kontraktsvillkor som möjliggör att ombud genomför inspektioner på plats hos leverantören eller underleverantörer
  • giltighet minst ett år efter att revisionen är genomförd för att hinna hantera avvikelser och åtgärder
  • sanktioner finns kopplade till kraven.