Adda

Vad gör vi för typ av uppföljningar och hur många genomför vi varje år?

Om det är första gången en leverantör följs upp inom ramen för Hållbarhetskollen inleds alltid uppföljningen med egenrapportering i hållbarhetsverktyget Worldfavor. Resultatet styr innehållet i nästa steg som är en så kallad kontorsrevision, där en revisor utreder huruvida leverantören har de policyer och rutiner som krävs för att efterleva villkoren. Om brister upptäcks i policyer och rutiner ökar risken för att kraven i leveranskedjan inte uppfylls. Om någon särskild risk upptäcks kan fabriksrevisioner genomföras vid leverantörens eller underleverantörens tillverkningsanläggningar. Påträffar Hållbarhetskollen då avvikelser ska leverantören åtgärda dessa enligt en åtgärdsplan som Hållbarhetskollen tillsammans med leverantören kommer fram till.

Antalet uppföljningar som genomförs under ett år beror på komplexiteten och omfattningen av de utvalda avtalen.