Adda

Vem sköter avvikelsehanteringen och hur fungerar den?

Visar uppföljningen att det finns avvikelser från kraven ska leverantörerna åtgärda dessa enligt en åtgärdsplan som upprättas i dialog med oss. Avvikelsehanteringen sker under sekretess för att leverantörerna inte ska behöva avslöja känsliga detaljer som t.ex. underleverantörsnamn. När åtgärder har vidtagits "släcker" vi avvikelserna. I vårt webbverktyg är leverantörer med avvikelser markerade på följande sätt:

  • Röd betyder att avvikelser inte är tillräckligt avhjälpta eller åtgärdade inom utsatt tid,
  • Gul betyder att avvikelser är under hantering,
  • Grön betyder att inga avvikelser finns.