Adda

Vilka krav följs upp i Hållbarhetskollen?

Hållbarhetskollen omfattar idag uppföljningar av följande villkor:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

  • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
  • den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
  • FN:s deklaration mot korruption.

Vilka av ovan villkor som följs upp beror på vilka krav som har ställts i avtalen. Vi rekommenderar att kraven följer den avancerade nivån (hållbara leveranskedjor) i Upphandlingsmyndighetens stöd för arbetsrättsliga villkor. Både basnivån och den avancerade nivån inkluderar krav på policys och rutiner, vilket är en förutsättning för en god uppföljning. Så se till att de ingår i era kontraktsvillkor.