Sociala krav i SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal

Vi tar ansvar för att främja en hållbar utveckling och vill verka för att de varor och tjänster som våra kunder köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. I våra ramavtalsvillkor refererar vi, när det är behövligt, till bland annat ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, samt ställer krav på att leverantören ska ha processer och rutiner på plats för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor.

Pernilla Viktorsson

Våra villkor för socialt ansvarstagande baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, samt bygger på FN:s initiativ Global Compact och dess tio principer för företags sociala och miljömässiga ansvar. Villkoren är i linje med Landstingens och Regionernas gemensamma uppförandekod samt Upphandlingsmyndighetens arbetsrättsliga villkor om hållbara leveranskedjor (avancerad nivå).

För att en leverantör till SKI, och därmed våra kunder, ska uppfylla våra villkor för socialt ansvarstagande krävs att leverantören har en policy och etablerade rutiner för att identifiera och hantera risker i den egna verksamheten och i leveranskedjan. De åtgärder som krävs sammanfattas av de sex rutinkraven vilka ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande. Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande. Rutinerna omfattar:

  • Policyåtagande
  • Vidareförmedling av åtagandet
  • Ansvarsfördelning
  • Riskanalys
  • Uppföljning
  • Avvikelsehantering

Vägledning

Upphandlingsmyndigheten har i nära samarbete med Sveriges landsting och regioner och SKL Kommentus tagit fram ett tillämpningsstöd för Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor. I detta dokument kan du som leverantör läsa mer om vad rutinerna syftar till och vilka förväntningar som finns på dig som leverantör. Dokumentet avslutas med en vägledning om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla villkoren för socialt ansvarstagande och vilka bedömningskriterier som gäller vid uppföljning. SKI genomför uppföljning i enlighet med rutinkraven och de bedömningsgrunder som lyfts i detta dokument.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar