Kan coronautbrottet utgöra grund för direktupphandling?

Upphandlingsmyndigheten har information om upphandling i akuta situationer på sin hemsida.

Upphandlingsmyndighetens information går i korthet ut på följande. Coronautbrottet innebär inte per automatik att det är tillåtet att genomföra direktupphandlingar. Upphandlingslagstiftningen gäller fortfarande och förutsättningar för att göra en direktupphandling måste fortfarande vara uppfyllda. Det är därför viktigt att undersöka vilka förutsättningarna i det enskilda fallet är.

Det finns flera omständigheter som skulle kunna innebära att en direktupphandling är tillåten. Mest aktuellt nu är kanske grunden synnerlig brådska. För att det ska vara fråga om synnerlig brådska krävs att:

  • händelsen inte har varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten
  • det föreligger synnerlig brådska som gör att de tidsfrister som annars gäller enligt LOU inte kan följas
  • det finns ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen, och
  • det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet.

Det är den upphandlande myndigheten som i varje enskilt fall måste bedöma om dessa förutsättningar är uppfyllda eller inte.

Kom ihåg att det kan finnas grund att genomföra direktupphandling av andra anledning av synnerlig brådska, till exempel om värdet på kontraktet är lågt. Det är också möjligt att förkorta annonseringstiderna i LOU under vissa omständigheter, även utan att använda sig av direktupphandling.