Vad innebär det för ramavtalsleverantören och avropande myndighet om det är force majeure?

De allra flesta av våra ramavtal innehåller bestämmelser om force majeure eller liknande bestämmelser om ansvarsbefrielse. Force majeure innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från att fullgöra sina skyldigheter enligt ramavtalet. Omständigheterna måste ligga utanför den partens kontroll och parten ska heller inte rimligen ha kunnat förutse dessa då ramavtalet ingicks. Force majeure kan till exempel vara att det på ett oväntat sätt uppstår ett krig eller en konflikt eller att myndigheter fattar beslut, som påverkar hur en part kan fullgöra sina skyldigheter.

Den tydligaste konsekvensen av om det föreligger force majeure för en leverantör, är att den då inte är skyldig att leverera de tjänster eller varor som omfattas av ett kontrakt. I så fall är inte heller den upphandlande myndigheten normalt skyldig att fullgöra sin del av kontraktet och betala leverantören.