Kan man intervjua personalen som exempelvis ska utföra bevakningstjänster?

Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan beställaren tillämpa något eller några av parametrarna som framgår av avsnitt 3.2 ”Krav och tilldelningskriterier” i avropsvägledningen. Dessa parametrar kan tillämpas som obligatoriska krav eller tilldelningskriterier. Med tilldelningskriterier avses de kriterier som används för att utvärdera avropssvar och tilldela kontrakt. Detta kallas ibland även mervärden eller "bör-krav".

Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt kontrakt.

De parametrar som framgår av avsnitt 3.2 kan alltså förfinas, men inte ändras eller bytas ut. Parametrarna inkluderar inte specifikt intervju, men intervju kan vara ett sätt att verifiera någon/några av parametrarna. Om man exempelvis tillämpar ”Leverantörens aktiva arbete med personal som utför tjänsten, t.ex. hur leverantören arbetar med krishantering, utbildning, fortbildning och hantering av olämpliga beteenden” finns det möjlighet att verifiera eller bevisa detta genom en intervju.