För att få rabatt på övrigt sortiment - måste man då teckna avropsavtal?

Det finns inget krav på att man behöver teckna ett skriftligt kontrakt vid avrop. Det finns dock fördelar med att ha ett skriftligt kontrakt som till exempel att tydliggöra för bägge parter vilka volymer som kontraktet avser. Villkoret om rabatt i ramavtalet lyder enligt följande: ”Leverantör ska garantera att avropande myndighet vid köp från övrigt sortiment kommer erhålla sedvanlig rabatt, dock minst 10 %, som för en annan liknande god kund enligt sedvänja i branschen”. Beställare rekommenderas att följa upp volymen av avropen och föra en diskussion med leverantören om vilken rabatt som kan erhållas.