Hur säkerställs att upphandlade varor lever upp till vårdens kvalitetskrav?

OneMed kvalitetssäkrar och kontrollerar att bristvarorna uppfyller de krav som framgår av ramavtalet.