Jag förstår inte hur kravkatalogen ska användas?

Utöver de krav som tillämpats i ramavtalsupphandlingen, se kravspecifikationen, kan kravkatalogen tillämpas vid ert avrop. Kraven kan tillämpas både som obligatoriska krav och utvärderingskrav, beroende på ert behov. Krav kan ställas inom följande områden:

  • Service/tillgänglighet
  • Räntevillkor
  • Valuteringskrav
  • Bidragsutbetalningar
  • Pappersformat
  • Finansiella tjänster
  • Resekonto
  • Pris

De kriterier som ni avser att tillämpa vid tilldelning av kontrakt ska anges i er avropsförfrågan. Det är ni som avgör vilka som är väsentliga just för er verksamhet och hur även hur eventuella tilldelningskriterier ska viktas. Tilldelningskriterierna får inte gå utöver de krav som angivits i ramavtalet och förfrågningsunderlaget.