Adda

Vad är ett anbud?

Den leverantör som vill ingå kontrakt med en upphandlande myndighet, och anser sig uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget, lämnar in ett anbud. Innehållet i anbudet ligger sedan till grund för den upphandlande myndighetens bedömning av leverantören. Anbudet är bindande, det ska i förfrågningsunderlaget framgå hur länge.