NAGI - nöjd anbudsgivarindex

Företags synpunkter är viktiga för oss. Därför får alla företag som tittar på våra upphandlingar möjlighet att lämna synpunkter på dem. Formatet kallar vi NAGI – Nöjd Anbudsgivarindex, och resultatet används för att förbättra vår upphandlingsverksamhet.

bild webb nagi.jpg

Vad är NAGI?

NAGI är vårt sätt att mäta företags nöjdhet med våra upphandlingar. NAGI är en enkät som skickas ut efter att tilldelningsbeslut meddelats i en upphandling. Enkäten går ut till alla företag som har tittat på våra upphandlingar, oavsett om de lämnat anbud eller inte. För att säkerställa att frågorna vi ställer är relevanta har NAGI tagits fram tillsammans med företag och branschorganisationer. Resultatet av undersökningarna hjälper oss att ha företagens perspektiv för ögonen när vi förbättrar och utvecklar vår upphandlingsverksamhet. Vi har valt att kalla det för leverantörsdrivet förbättringsarbete.

Hur går det till?

Företag som har tittat på våra upphandlingar bjuds in att svara på ett antal frågor om upphandlingen. Frågorna är kopplade till våra värderingar - schyssta, vassa, relevanta och nyfikna. Respondenten skattar sina svar på en 7-gradig skala för varje fråga. Därefter vägs svaren samman till ett snitt för varje enskild upphandling. På så sätt får vi en överblick över vilka upphandlingar vi har prickat rätt eller mindre rätt med. Frågorna vi ställer är så pass generella att de är tillämpbara i alla upphandlingar, oavsett avsändarorganisation.

Hur används resultatet?

Företagens synpunkter analyseras och återkopplas till våra upphandlingsteam som diskuterar NAGI-resultatet med fokus på hur vi kan förbättra oss till nästa gång. Dessutom används resultatet som underlag för framtida avtalsförvaltning och som underlag för dialoger med branschen. Vi analyserar också resultaten på aggregerad nivå, för att utveckla metod och införa förbättringar utifrån den input vi får i de mätningar vi gör.