Säker digital kommunikation 2020

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Målet är ett säkert och effektivt informationsutbyte mellan verksamheter inom offentlig sektor till exempel vård, socialtjänst och skola.

Flera illustrerade figurer med laptops

Upphandlingen är ny, inget befintligt avtal finns.

Om upphandlingen

Övergripande kommer upphandlingen att omfatta lösningar där kommuner, regioner och deras bolag genom avrop ska kunna ta hjälp av leverantörsmarknaden för anpassning av förmåga att ansluta till den gemensamma infrastrukturen och tjänsterna för ”Säker digital kommunikation”.

Den gemensamma infrastrukturen och tjänsterna för Säker digital kommunikation är fortfarande under framtagning och utveckling och har sedan 2018 bedrivits i projektform av Inera. Läs mer om projektet nedan.

Varför upphandlar vi Säker digital kommunikation 2020?

Upphandlingens syfte och mål är att bidra till att etablera en leverantörsmarknad och underlätta för upphandlande myndigheter att ansluta till den gemensamma infrastrukturen och tjänsterna för Säker digital kommunikation. Med en upphandling på området vill vi bidra till att möjliggöra nya lösningar.

Den primära kundnyttan är:

  • Ökad säkerhet
  • Effektivisering
  • Digitalisering

Var med i vår referensgrupp

Med hänsyn till den beskrivna målsättningen för upphandlingen är det viktigt för oss att få kontakt med kommuner och regioner som kan bidra med hur behoven av säkra lösningar för kommunikation mellan er verksamhet och andra organisationer i offentlig sektor ser ut. Särskilt intressant för oss är att få kontakt med er som har deltagit som pilotaktör i projektet eller som på annat sätt har följt projektet med intresse för att inom snar framtid ansluta er till federationen för Säker digital kommunikation med hjälp av leverantörsmarknaden.

Kontakta ansvarig upphandlare för mer information. Vill du vara med i gruppen? Anmäl dig här!

Tidplan för upphandlingen

Med anledning av att den gemensamma infrastrukturen och tjänsterna för Säker digital kommunikation fortfarande är under framtagning och utveckling (läs mer här) samt att alla förutsättningar som behövs för att kunna avsluta förstudiefasen helt eller delvis ännu inte finns på plats så är tidplan och scope för upphandlingen i dagsläget inte fastställt.

Förutsättningar som enligt vår bedömning måste finnas på plats för att kunna lämna upphandlingens förstudiefas är:

  • Tjänste- och avtalspaket inom federationen måste vara framtagna och fastställda
  • Det måste vara möjligt att samlas kring en gemensam kravbild för området som är lämplig för upphandling i ett nationellt perspektiv
  • Det måste finnas ett tillräckligt stort antal leverantörer som tar steget att börja utveckla lösningar som kan möta kundernas behov

Adda Inköpscentral följer fortsatt projektets arbete med breddinförande och samverkar med huvudparterna Inera och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i syfte att underlätta för etablering av en leverantörsmarknad på området.

Vidare för vi fortsatt dialog med kunder i referensgrupp samt med leverantörer som har visat intresse för att leverera lösningar som ska underlätta för anslutning till de gemensamma tjänsterna och infrastrukturen för Säker digital kommunikation. Syftet är att vidare utreda hur vi genom en nationell upphandling kan verka för att skapa tydlighet och gemensam förväntan på hur offentlig sektor kan dra nytta av leverantörsmarknaden för att införa Säker digital kommunikation i sin verksamhet.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Digitala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Clara Wadman

Clara Wadman

Avtalsansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 55 66
Mobil:
072 994 79 56
Skicka e-post

Referensgrupp

I referensgruppen ingår representanter i STIC:s medlemskommuner. ­­­­­Samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med i referensgruppen kontakta gabriella.lundin@adda.se

 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Gemensam infrastruktur och tjänster för Säker digital kommunikation

Sedan 2018 drivs projektet Säker digital kommunikation, läs mer på Ineras hemsida. Inera är projektägare, och i projektet ingår Sveriges kommuner och regioner (SKR), regioner och kommuner, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), och andra statliga myndigheter. På hemsidan beskrivs projektet enligt nedan.

”Idag sker en stor del av informationsutbytet via fax, brev, telefon och vanlig e-post. Det tar tid, det är svårt att hitta rätt mottagare och att veta att informationen har nått fram. Det finns också en risk att informationen blir liggande eller kommer på avvägar.

Säker digital kommunikation, som ibland också förkortas SDK, ska lösa detta genom att definiera ett gemensamt sätt att överföra känslig ostrukturerad information på ett enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Genom att ta fram gemensam infrastruktur för t.ex. adressuppgifter och standarder för säkert meddelandeutbyte som organisationerna kan anpassa sin egen IT-miljö och egna IT-stöd till, så skapar detta förutsättningar för att informationsutbytet blir tryggare, enklare och snabbare.

Målet med projektet Säker digital kommunikation är att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt uppdrag.”