Upphandlingsplan 2022

Upphandlingarna i denna upphandlingsplan planeras annonseras under 2022 och 2023. Upphandlingsplanen kan du som avropsberättigad med fördel använda vid din egna upphandlingsplanering.

Betala serviceavgiften
- bli avropsberättigad

Genom att betala serviceavgiften för 2022 har din verksamhet en möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa från de ramavtal som Adda Inköpscentral avser genomföra enligt upphandlingsplanen 2022. Det innebär att ni blir avropsberättigade på alla upphandlingar med 2022 i namnet.

Avstår ni från att betala serviceavgiften förlorar ni möjligheten att använda ramavtalen.

Vi ber er säkra upp att även andra upphandlande enheter som ni samverkar med, exempelvis kommunala eller regionala bolag, betalar serviceavgiften för att också de ska ha möjlighet att använda ramavtalen.

Avtalsområden under utredning

Inför 2022 har vi 16 avtalsområden under utredning. Med avtalsområden under utredning menar vi potentiella upphandlingsområden som vi, tillsammans med våra kunder, bedömt som så intressanta att vi vill göra en marknads- och behovsanalys. Utifrån den gör vi sedan en bedömning om avtalsområdet ska vidareutvecklas till en upphandling eller inte.

Om något av nedanstående avtalsområden annonseras under 2022 innebär det att upphandlande myndigheter vid betalning av serviceavgiften för 2022 blir avropsberättigade på upphandlingen.

 • E-lärande
 • Företagshälsovård
 • Gatubelysning
 • Gåvor
 • Hotelltjänster
 • Husgerådsartiklar
 • Luftövervakningstjänster
 • Möbler säker förvaring
 • NO-material
 • Profilprodukter
 • Rivningsentreprenader och sanering
 • Skolbyggnader
 • Slöjdmaterial
 • Tekniska Konsulter
 • Verksamhetssystem HR/personal
 • Yrkeskläder återbruk