Bemanningstjänster 2020

Syftet med ramavtalet är att våra kunder ska kunna avropa extern personal för längre eller kortare perioder, till exempel vid arbetstoppar, sjukfrånvaro eller annan frånvaro av ordinarie personal.

Så kan Bemanningstjänster 2020 stötta mottagandet av ukrainska flyktingar

Kompetensbristen är alarmerande hög här i Sverige. Nu har vi gjort det möjligt att ta tillvara på all den kompetens som finns i samhället. I ramavtalet erbjuder vi sysselsättningsfrämjande åtgärder som kan stödja er i arbetet med att erbjuda ukrainska flyktingar tillfälliga arbeten. Över 75 000 flyktingar från Ukraina väntas komma till Sverige efter sommaren. Många har god utbildning. 

Läs mer hur ni kan gå tillväga under krav 3.2.14 i i förfrågningsunderlaget sidan 16 under fliken leverantörer.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bemanningstjänster 2020

2022-01-29 till 2026-01-28

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid.

i
Just nu råder det kandidatbrist inom vissa områden, läs mer om hur ni kan underlätta era leveranser under rubriken "stöd för avrop" längre ner på sidan.

Bemanningstjänster2020_450x300.jpgBemanningstjänster 2020.pdf (145 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar bemanningstjänster inom sex olika yrkeskategorier. Har ni behov av roller som inte är beskrivna i exemplen nedan, så kan ni själva ange titel och yrkesbeskrivning när ni gör avrop. Det är då viktigt att passa in rollen i rätt yrkeskategori för att avropa från rätt leverantör.

Avtalet är framtaget utifrån våra kunders önskemål, där framförallt enkelhet och tidsbesparing har varit prioriterade önskemål. Alla antagna leverantörer är kvalitetssäkrade och vi arbetar kontinuerligt med revision och uppföljning så att vi kan försäkra oss om att leverantörerna erbjuder god kvalitet.

Ramavtalet omfattar

Avtalet ska tillgodose era behov av bemanningstjänster inom följande yrkeskategorier, där rollerna som nämns är exempel. Ni kan också beskriva den roll ni har behov av. Förutom dessa yrkeskategorier är avtalet indelat i 21 olika län.

 1. Personal och HR: HR-konsult/HR-strateg, HR-administratör, löneadministratör
 2. Administration och internservice: arkivarie, kundservicepersonal, assistent/sekreterare, administratör, registrator, projektledare, internservice. Observera att det inte omfattar personalpool.
 3. Ekonomi: controller/ekonom, ekonomiassistent, redovisningsekonom, inköpare/upphandlare
 4. Information och kommunikation: redaktör, kommunikatör, webbredaktör
 5. Fastighet: förvaltare, drifttekniker, vaktmästare, fastighetsskötare, bovärd 
 6. Interim chef: chefstjänst med personalansvar och/eller ekonomiskt ansvar. (specificeras av er).Observera att det inte omfattar vård och omsorg. 

Så avropar och beställer du

Kontrollera att ni är avropsberättigade på ramavtalet och gör först en avropsanmälan (kontrollera gärna med er upphandlingsavdelning). Beställning sker därefter genom rangordning. Ramavtalet tillämpar rangordning av tre leverantörer. De tre rangordnade leverantörerna är tilldelade ramavtal per län och per ovan angivna yrkeskategorier.

Stöd för avrop

Avrop sker via e-post, telefon eller fysiska möten. Vid en första kontakt kommer ni inom sex arbetstimmar erhålla skriftlig bekräftelse på att avropet är mottaget (vardagar mellan 9.00-17.00).

Just nu råder det kandidatbrist inom vissa områden. Det kan därmed vara svårt för våra antagna leverantörer att leverera vissa kompetenser inom angiven leveranstid.

Enligt avtalet finns möjlighet till längre eller kortare leveranstid än tre plus två arbetsdagar. Den överenskommelsen gör ni tillsammans med leverantören. För att underlätta leverans inom områden där det råder brist rekommenderar vi att ni för en dialog med den specifika leverantören som kan behöva längre tid på sig att hitta just den kandidat/de kandidater som er organisation är i behov av.

Har ni behov av flera kompetenser vid ett och samma avrop och leverantören endast erbjuder delar av en leverans så är det möjligt att tacka ja till en delleverans och gå vidare till nästa leverantör i rangordningen för resterande leverans.

Ramavtalsleverantören som är rangordnad som nummer ett är skyldig att besvara avropsförfrågan inom tre arbetsdagar med presentation av minst två kandidater för er att ta ställning till inför bemanningsuppdraget.

Om ingen av de två kandidaterna kan godkännas för uppdraget, får leverantören presentera ytterligare tre kandidater inom ytterligare två arbetsdagar. Om leverantören inte gör detta, eller om ni inte kan godkänna någon av de totalt fem kandidaterna, har ni rätt att vända er förfrågan till leverantör rangordnad nummer två, och så vidare.

Kom ihåg att det är ni som bestämmer och anger nivå för utbildningsgrad, arbetslivserfarenhet med mera vid ert avrop. Kontroll av ställda krav på bemanningspersonalen görs av leverantören och ingår i uppdraget.

Se mer information i dokumentet Avropsvägledning under fliken Stöddokument.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning Bemanningstjänster 2020.pdf (231 kB, nytt fönster)