Rekryteringstjänster 2019

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Rekryteringstjänster 2019

2021-09-01 till 2025-08-31

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet erbjuder ett brett utbud av tjänster som stöd i era rekryteringsprocesser. Här kan ni avropa tjänster som ni behöver för att hitta rätt kompetens till en viss roll.

Kvalitetsrating

För att uppnå hög kvalitet på levererade tjänster inom delområdena 1-4 har vi tagit fram en kvalitetsrating - en beräkning av värden där du som kund får sätta betyg på leverantörens förmåga att leverera kvalitativa tjänster.

Kvalitetsratingen uppdateras var sjätte månad. Ratingen kan användas i ert avrop, antingen som ett obligatoriskt krav eller som ett tilldelningskriterium.

Omfattning

Avtalet är indelat i 6 delområden. Varje delområde har en egen informationssida (klicka på respektive delområde). Där finns länkar till stöd för avrop för det specifika delområdet.

Alla delområden är även indelade i geografiska områden och delområde 2 är indelat i branschspecifika områden.

Följande områden kan ni avropa från:

1. Executive search – top management (hel/förkortad rekryteringsprocess)

2. Executive search – branschspecifikt (hel/förkortad rekryteringsprocess)

a) Executive search – ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kommunikation/information

b) Executive search – IT

c) Executive search – teknik/engineering/tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi

d) Executive search – skola och förskola

4. Second opinion/fördjupad personbedömning

5. Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval

6. Rekryteringsannonser i sociala medier

Värt att notera

Delområde 3, annonserad rekrytering är överprövat. Vi återkommer när vi har mer information.

Så avropar och beställer du

Vid avrop från ramavtalet gäller förnyad konkurrensutsättning för delområdena 1-5. För delområde 6 gäller en kombination av rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Stöd för avrop

Under Stöddokument finns dokument som kan vara till hjälp:

 • Mall för avropsförfrågan
 • Mall för kontrakt
 • Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB)
 • Leverantörer per delområde och geografiska län

För ytterligare stöd finns avropsvägledningar för varje delområde.

Webbinarium 1 oktober 2021

Vill du veta mer om ramavtalet? Välkommen att delta på vårt digitala informationstillfälle om Rekryteringstjänster, den 1 oktober kl. 10.00. Anmälan gör du här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För vissa delområden i avtalet gäller rangordning, för andra förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument finns vägledning för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera avropsmodellen en extra gång

  I vissa fall kan en kravspecifikation som avviker från standardmodell per automatik leda till förnyad konkurrensutsättning. Läs därför avropsvägledningen bland stöddokumenten noga!

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

  2. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

  3. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  5. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  7. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet