Rekryteringstjänster 2019

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Rekryteringstjänster 2019

2021-09-01 till 2025-08-31

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

i
För information saknas flertalet kontaktuppgifter under fliken "Leverantörer". Vi hänvisar därför till kontaktlistan som finns publicerad längst ner på sidan under fliken "Stöddokument".

 

avtalskort.rekryteringstjänster2019_450x300.jpg

Avtalskort Rekryteringstjänster 2019.pdf (196 kB, nytt fönster) 

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet erbjuder ett brett utbud av tjänster som stöd i era rekryteringsprocesser. Här kan ni avropa tjänster som ni behöver för att hitta rätt kompetens till en viss roll.

Kvalitetsrating

För att uppnå hög kvalitet på levererade tjänster inom delområdena 1-4 har vi tagit fram en kvalitetsrating, som är en beräkning av värden där du som kund får sätta betyg på leverantörens förmåga att leverera kvalitativa tjänster.

Kvalitetsratingen uppdateras var sjätte månad. Ratingen kan användas i ert avrop, antingen som ett obligatoriskt krav eller som ett tilldelningskriterium.

Omfattning

Avtalet är indelat i sex olika delområden. Varje delområde har en egen informationssida (klicka på respektive delområde). Där finns länkar till stöd för avrop för det specifika delområdet.

Alla delområden är även indelade i geografiska områden och delområde två är indelat i branschspecifika områden.

Följande områden kan ni avropa från:

 1. Executive search – top management (hel/förkortad rekryteringsprocess)
 2. Executive search – branschspecifikt (hel/förkortad rekryteringsprocess)
  A. Executive search: ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kommunikation/information
  B. Executive search: IT
  C. Executive search: teknik/engineering/tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi
  D. Executive search: skola och förskola
 3. Annonserad rekrytering
 4. Second opinion/fördjupad personbedömning
 5. Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval
 6. Rekryteringsannonser i sociala medier

Så avropar och beställer du

Vid avrop från ramavtalet gäller förnyad konkurrensutsättning för delområdena 1-5. För delområde 6 gäller en kombination av rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Stöd för avrop

Under Stöddokument finns dokument som kan vara till hjälp:

 • Mall för avropsförfrågan
 • Mall för kontrakt
 • Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB)
 • Leverantörer per delområde och geografiska län

För ytterligare stöd finns avropsvägledningar för varje delområde.

Information om kvalitetsrating

Publicerat 20220914

Kvalitetsratingen för respektive delområde är uppdaterad med betyg från den andra sexmånaders perioden och finns publicerad på respektive delområdessida. Ni hittar filerna genom att trycka på länkarna under rubriken "Följande områden kan ni avropa från", som du finner längre ner på sidan.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Information om prisjustering

Publicerat 220901

Priserna på ramavtalet är justerade från och med 1 september 2022. De justerade prislistorna är publicerade på respektive leverantörs ramavtalssida i avtalskatalogen som du finner under fliken ”leverantörer” längre ner på sidan.

Information om kandidatbrist

Just nu råder det kandidatbrist inom vissa områden. För att underlätta era leveranser uppmanar vi er att föra en dialog med antagna leverantörer inom aktuellt delområde och ditt geografiska område. 

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För vissa delområden i avtalet gäller rangordning, för andra förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument finns vägledning för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera avropsmodellen en extra gång

  I vissa fall kan en kravspecifikation som avviker från standardmodell per automatik leda till förnyad konkurrensutsättning. Läs därför avropsvägledningen bland stöddokumenten noga!

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

  2. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

  3. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  5. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  7. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Rekryteringstjänster_2019[1].pdf (279 kB, nytt fönster)