Förskolebyggnader 2018

På ramavtalet kan du köpa permanenta nyckelfärdiga förskolebyggnader, inklusive grund, till ett fast pris. Förskolorna har stor variationsrikedom, flexibilitet och en hög kvalitet. Det finns möjligheter att anpassa de upphandlade förskolorna utifrån ert behov genom ett antal tillval.

Målbilden utan frågetecken_560.jpg

 

 

Fokus under upphandlingen har varit att ta fram bästa möjliga förskolor ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Hela upphandlingsprocessen har genomsyrats av våra prioriterade mål.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Förskolebyggnader 2018

2020-03-16 till 2026-03-15

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 4 år med option att förlänga i ytterligare 2 år.

i
Leverantören Friendly Building Ingrid AB är avropstoppade från avtalet, förfrågningar får för tillfället inte läggas hos leverantören. Leverantören har uppmanats åtgärda de brister som ligger till grund för beställningsstoppet. Adda Inköpscentral kommer uppdatera statusen gällande beställningsstoppet om/när ny information framkommer.

Om ramavtalet

Hög kvalitet

De bästa leverantörerna har tagit fram sina bästa lösningar utifrån en hög kravställningsnivå.
Kravställningsarbetet har genomförts med ett gediget förarbete och tillsammans med den referensgrupp där över 20 kommuner och bolag har bidragit.

Minskad klimatpåverkan

Leverantörerna har ett åtagande om att beräkna och årligen minska konceptförskolornas klimatpåverkan under byggskedet. Detta ökar våra kunskaper kring byggnadernas klimatprestanda och möjliggör mer klimatsmarta val. Under fliken Hållbarhet nedan hittar ni resultaten från den första klimatberäkningen av våra konceptförskolor. Ni kan även se resultaten i filerna Sammanställning av priser och uppgifter per koncepttyp under fliken Stöddokument. Uppdaterade uppgifter kommer att publiceras under avtalstid.

Tidsbesparing

Merparten av all projektering såväl som upphandlingsprocessen är redan genomförd. Bygglovshandlingar kan i stort sett beställas från första dagen.

Kostnadsbesparing

Projekteringskostnader inkl. tekniska konsulter och arkitekter sparas in. Bra byggkostnad – Konceptförskolorna är upphandlade på nationellt ramavtal i tuff konkurrens, vilket har resulterat i väldigt bra priser. Leverantörerna har tagit fram sina förskolor på ett relativt fritt sätt och därmed kunnat optimera funktion och kostnad för sina byggsystem.

Först ut-projekt och referensobjekt

Klicka på länken för att komma till sidan med först ut-projekt och referensobjekt. Där presenterar vi löpande information om kommuner och kommunala bolag som använder ramavtalet.

Så avropar och beställer du

Avrop kan ske på två olika sätt. Modellen bygger på att ni ska kunna hitta en förskola som är så optimal som möjligt utifrån ert behov på en specifik tomt.

Antingen kan ni beställa en konceptförskola till ett fast pris om en sådan kan tillgodose ert behov, annars kan ni beskriva ert behov och få en ny offert. Om ni vill avropa en konceptförskola till ett fast pris så använder ni er av avropsmodellen Särskild Entreprenadnyckel, i annat fall tillämpar ni förnyad konkurrensutsättning. Mer information finns i Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Så hittar du på webbsidan

Börja med att leta upp vilket av de geografiska områdena ni tillhör:

 1. Södra Sverige
  Kronobergs län, Blekinge län, Skåne län, Jönköpings län och Kalmar län.
 2. Västra Sverige
  Västra Götalands län, Hallands län
 3. Mellersta Sverige
  Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Stockholms län, Upplands län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län
 4. Norra Sverige
  Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län

Därefter behöver ni fundera ut vilken typ av konceptförskola ni behöver. Ramavtalet omfattar fyra olika koncepttyper:

 • A. Mindre enplansförskola för uppskattningsvis 60–80 barn.
 • B. Större enplansförskola för uppskattningsvis 80–120 barn.
 • C. Mindre tvåplansförskola för uppskattningsvis 80–120 barn.
 • D. Större tvåplansförskola för uppskattningsvis 120–160 barn.

Nu kan ni hitta vilka leverantörer som är aktuella för ert behov i bilaga tilldelade leverantörer per avtalsområde. Dessa leverantörers förskolor är de ni behöver sätta er in i och förstå fullt ut. Följ processen i avropsvägledningen och ta tidig kontakt med oss på Inköpscentralen för stöd i processen.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Information om brandsäkert arkiv

2022-01-24 Vi har fått rådet att komplettera inplaceringsråden vad gäller den dokumentation som behöver skyddas mot brand. Brandskyddsskåp kan exempelvis avropas på ramavtalet Möbler 2017, avtalsområde J - Säker förvaring eller, för större behov, som brandsäker komplementbyggnad från ramavtalsleverantörerna.

Information om avtalsöverlåtelse

2021-11-25 Flexator kommer inte längre vara leverantör, deras ramavtal överförs till Adapteo som i helhet övertar samma ansvar i ramavtalet. Överföringen sker som ett resultat av en företagsomstrukturering.

Erlandssons Bygg avslutas som leverantör

2021-11-19 Erlandssons Bygg i Stockholm AB, som sedan 2020-09-20 varit tillfälligt avropsstoppade, har avslutats som leverantör till ramavtalet i samband med företagets konkursbegäran. Beslutet sker i samförstånd med konkursförvaltaren.

Klimatpåverkan under byggskedet

2021-11-19 Adda Inköpscentral erbjuder nu klimatpåverkan under byggskedet som en kvalitetsparameter bland de objektiva villkoren vid avrop genom särskild entreprenadnyckel. Urvalet sker i och dokumenteras förslagsvis i verktyget Entreprenadnyckel, som ni hittar under fliken Stöddokument nedan.

 

 

Avropa och beställ

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller.

  • Avrop genom särskild entreprenadnyckel: Konceptförskolor till ett fast pris med möjlighet till tillval
  • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning: Förskolor som inte är koncepten

  Under fliken Stöddokument finns avropsvägledningen där du kan läsa mer om hur avrop görs och vilka villkor som gäller.  

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer. Där finns även en kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport 08-525 029 96.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning Förskolebyggnader.211020.pdf (19555 kB, nytt fönster)

Konceptförskolornas klimatpåverkan under byggskedet

Genom att synliggöra konceptförskolornas klimatpåverkan under byggskedet ökar beställarnas och leverantörernas kunskaper om vilka delar i byggskedet som ger störst klimatavtryck. Detta förenklar möjligheten att göra mer klimatsmarta val, exempelvis vid val av ingående byggmaterial till förskolan. Resultaten från den första klimatberäkningen av våra konceptförskolor presenteras i slutrapporten nedan. Denna information kombinerat med uppgift om byggnadens energianvändning under användningsskedet ger en mer samlad bild av byggnadens totala klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Leverantörerna kommer sätta årliga mål för minskning av konceptförskolornas klimatpåverkan och uppdaterade uppgifter kommer publiceras under avtalstid.

Konceptförskolornas klimatpåverkan under byggskedet:

illustrationer_klimatdeklaration_webbsidor8.jpg

Bildkälla: Boverket illustration Infab