Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

2019-09-23 till 2023-09-22

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.eldningsprodukter.och.drivmedelibulk2018_450x300.jpg

Avtalskort Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018.pdf (140 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar fossil- och biobaserade drivmedel och eldningsprodukter inklusive leverans till din lokala anläggning. 

Avtalet ställer höga krav på miljö och produktutveckling, vilket innebär att du kan välja produkter med lägre miljöpåverkan och få tillgång till nya produkter under ramavtalets giltighetstid.

Ramavtalet omfattar följande produktområden:

 1. bensin och etanol
 2. diesel
 3. syntetisk diesel
 4. eldningsolja
 5. tjockolja
 6. FAME och RME
 7. HVO

Varje produktområde är indelat i 290 geografiska områden enligt kommungränserna. Avrop kan ske efter avropsanmälan har gjorts till Inköpscentralen.

Så avropar och beställer du

Beställningar sker hos den leverantör som lämnat bäst pris för din kommun för den produkt du vill beställa. Kontaktuppgifter och information om hur första beställning sker finns i avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns samlad information och avropsstöd som hjälper dig att använda ramavtalet. 

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantörerna.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Avtalet påverkas just nu genom att det finns en stor osäkerhet på marknaden som gör det svårt att förutspå utvecklingen. Osäkerheten har hittills drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Läs mer under fliken Viktiga händelser och historik längre ner på sidan.

Prisinformation

Priset för de flesta produkterna på ramavtalet baseras på världsmarknadsprisnoteringen för respektive produkt. Dessa produkter har 7-dagarspriser, där priset för innevarande period baseras på priset under föregående 7-dagarsperiod.

Avisering av nytt pris sker via e-post eller annat överenskommet sätt från respektive ramavtalsleverantör till samtliga personer eller funktioner hos avropande myndighet som vill ha det. Avisering ska ske senast första vardagen i ny prisperiod.

Produkter vars pris inte baseras sig på de dagliga världsmarknadsnoteringarna gäller i en (1) kalendermånad. Även här aviserar ramavtalsleverantören nytt pris till de som vill ha informationen.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Viktiga händelser och historik

Ramavtalsöverlåtelse

En överlåtelse av ramavtalet mellan Eco-1 (516411-4455) och Colabit Oil (559262-2939) har godkänts av Adda Inköpscentral med oförändrade villkor, och började gälla från och med 2022-04-01.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider.

Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp.

I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel. Läs mer på energimyndighetens webbplats

Nya reduktionsnivåer

2021-08-01: Den 1 augusti 2021 utökas reduktionspliktslagstiftningen, vilket innebär att reduktionsnivån för diesel höjs från 21% till 26% och för bensin från 4,2% till 6%. I samband med att reduktionspliktens höjning, introduceras E10 som ny bensinkvalitet på den svenska marknaden och blir därmed den nya standardbensinen.

Som en effekt av de nya reduktionsnivåerna har leverantörerna aviserat om höjda priser på bensin och diesel från den 1 augusti. Mer information finns här.