Säkerhetsteknik 2020

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Säkerhetsteknik 2020

2022-03-14 till 2026-03-31

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

avtalskort_sakerhetsteknik2020_450x300.jpg

Avtalskort Säkerhetsteknik 2020.pdf (226 kB, nytt fönster)

 

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet är indelat i två huvudområden:

 1. Teknisk utrustning, support och service för säkerhetsteknik - anskaffning av ny säkerhetsutrustning, service och support
 2. Support och service för säkerhetsteknik - service och support av befintlig utrustning

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där beställaren kan anpassa sitt avrop utifrån verksamhetens specifika förutsättningar och behov.

För beställare som vill få ytterligare stöd gällande utrustning, system eller säkerhet finns möjlighet att avropa uppdrag via ramavtalet Säkerhetsteknik konsulter-2 2020. Målsättningen är att kunna erbjuda beställare ett komplett stöd gällande säkerhetsfrågor.

Totalt omfattas 12 områden inom säkerhetsteknik:

 1. Mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar*
 2. Inbrottslarm*
 3. Support och service av befintligt inbrottslarm
 4. Överfallslarm (personlarm)*
 5. Kameraövervakning*
 6. Support och service av befintlig kameraövervakning
 7. Brandskyddssystem*
 8. Support och service av befintligt brandskyddssystem
 9. Passagesystem*
 10. Support och service av befintligt passagesystem
 11. Digitala nycklar*
 12. Support och service av befintliga digitala nycklar

* Inkluderar installation, support och service

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning, FKU. För att underlätta genomförande av FKU har mallar och exempel på kravnivåer tagits fram.

Ramavtalsleverantörer är inte antagna i rangordning vilket innebär att alla antagna leverantörer erhåller FKU inom de områden de är antagna i. FKU genomförs på följande sätt:

 • Intresseförfrågan ställs till antagna ramavtalsleverantörer. Dessa ska svara beställaren inom 5 dagar om de har för avsikt att besvara avropet. Först därefter skickas underlag till ramavtalsleverantören. Det finns inget krav för ramavtalsleverantören att lämna anbud men de ska återkoppla hur de avser att göra.
 • Anbudstid för FKU ska vara minst 21 dagar.

Stöd för avrop

Följande material finns under fliken Stöddokument

 • Avropsvägledning (information om avtalet och genomförande av FKU)
 • Bilaga 1-3 (sammanställning, FFU genom FKU, generella krav)

Mallar:

 • Bilaga 4-9 (FKU- och SLA-mallar, allmänna kontraktsvillkor)

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Här kommer historik på avtalet publiceras.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_säkerhetsteknik2020_slutlig.pdf (302 kB, nytt fönster)