Storköksutrustning 2020 Installation och service

Ramavtalet avser alla län utom Stockholm, Kronoberg, Kalmar och Gotland. För Stockholms län finns ett separat avtal som ni hittar information om här nedanför.

Storköksutrustning 2020 Installation och service

2022-05-01 till 2026-04-30

Ramavtalet avser alla län utom Stockholm, Kronoberg, Kalmar och Gotland. För Stockholms län finns ett separat avtal som ni hittar information om här nedanför.

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar installation och service av storköksutrustning. Tillsammans med ramavtalet Storköksutrustning och Storköksutrustning konsulter ges ett komplett stöd inom området.

Ramavtal har inte kunnat tecknas för följande län:

 • Stockholm
 • Gotland
 • Kalmar
 • Kronoberg

Ramavtalsstart för Stockholms län är den 26 september 2022.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar installation och service och tilldelning har skett för merparten av de geografiska områden som ingick i upphandlingen. Uppdrag avser installation och service av storköksutrustning som förekommer i storkök.

Exempel på tjänster som kan ingå:

 • underhåll och service
 • felsökning och reparation
 • besiktning av utrustning
 • installation av utrustning i storkök
 • demontering av befintlig utrustning
 • omhändertagande och återvinning av demonterad utrustning
 • planering
 • uppföljning och analys av befintlig utrustning
 • statusbesiktning
 • lagerhållning av väsentliga reservdelar
 • handhavandeutbildning
 • stöd inför nyanskaffning/avveckling/utbyte av storköksutrustning
 • miljö- och besparingsprojekt till exempel avseende buller, kemikalier, energi och vatten
 • arbetsmiljöprojekt
 • stödinsatser gällande planering och utveckling av storkök

Så avropar och beställer du

Så långt det är möjligt ska du använda den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett. Avsteg från rangordningen kan göras om följande förutsättningar gäller:

 • Installation och/eller service av viss utrustning behöver ske från materialleverantör, certifierad installatör eller servicepartner. Behovet är betydande vilket innebär att hela installations- och/eller serviceuppdraget kan tilldelas annat företag i rangordningen.
 • Inställelsetid vid uppdrag överstiger vad som är acceptabel nivå utifrån beställarens behov.
 • Resekostnader vid service blir en betydande andel av det totala uppdragets kostnad. Genom annan leverantör kan kostnaden minskas med minst 10 tkr per år.

Kontrakt med stöd av detta ramavtal tilldelas senast sista dagen för ramavtalets giltighetstid.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument och bilagor:

Avropsvägledning
Bilaga 1 Sammanställning av rangordning av leverantörer per geografiskt område (län)
Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning mall
Bilaga 3 Anläggnings- och objektsförteckning
Bilaga 4 Underlag SLA (stöd för fastställande av servicenivåer)
Bilaga 5 Kontraktsmall
Bilaga 6 Krav på tjänsten (utdrag från upphandlingsunderlag)

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning under fliken Stöddokument. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först.

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 4. Då kan du göra avsteg från rangordningen

  Så långt det är möjligt ska du använda den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett. Avsteg från rangordningen kan göras om följande förutsättningar gäller:

  • Installation och/eller service av viss utrustning behöver ske från materialleverantör, certifierad installatör eller servicepartner. Behovet är betydande vilket innebär att hela installations- och/eller serviceuppdraget kan tilldelas annat företag i rangordningen.
  • Inställelsetid vid uppdrag överstiger vad som är acceptabel nivå utifrån beställarens behov.
  • Resekostnader vid service blir en betydande andel av det totala uppdragets kostnad. Genom annan leverantör kan kostnaden minskas med minst 10 tkr per år.
 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i TendSign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Här kommer historik på avtalet publiceras.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_storkök_installation.pdf (285 kB, nytt fönster)