Storköksutrustning konsulter

Ramavtalet omfattar konsulter gällande Storköksutrustning och avser två områden: projektörer och besiktningsmän.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Storköksutrustning konsulter 2020

2022-04-01 till 2026-03-31

Ramavtalet avser alla län utom Stockholm. För Stockholms län finns ett separat avtal som ni hittar information om här nedanför.

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Målsättningen är att förenkla och ge ett komplett stöd för beställare inom området storköksutrustning. Tillsammans med ramavtalet Storköksutrustning och Storköksutrustning installation och service ges ett komplett stöd inom området.

Avrop från detta ramavtal går i dagsläget att göra för samtliga län förutom Stockholms län. Ramavtalsstart för Stockholms län är den 3 oktober 2022.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar två områden: projektörer och besiktningsman. Målsättningen är att dessa ska tillgodose era behov av stöd gällande frågor om teknik i och vid utformning och besiktning av storkök.

Exempel på uppdrag för respektive område:

Projektörer:

 • förstudie
 • projektering och planering av storkök
 • stöd gällande tillståndsansökningar
 • beräkning av totalkostnader, inklusive energi- och underhållskostnader (LCC-kalkyler)
 • energibesparingsprojekt
 • översyn av struktur för energieffektivt bruk av zoner (kalla och varma)
 • inventering av utrustning
 • framtagande av kravspecifikationer
 • behovsanalyser
 • granskning av underlag och anbud
 • vara sakkunnigt stöd till beställare
 • flödesanalyser
 • upprätta entreprenadkalkyler
 • ekonomiska och miljömässiga konsekvensanalyser
 • riskanalyser
 • utbildning i hygien
 • utbildning gällande energieffektiv användning
 • behovsstyrning av utrustning och belysning

Besiktningsmän:

 • besiktning av storkök
 • slut- och garantibesiktning av kök och utrustning
 • vara sakkunnigt stöd till beställare
 • värdering av utrustning
 • inventering av utrustning

Så avropar och beställer du

Avrop sker enligt rangordning per län. En detaljerad guide finns under rubriken "Avropa och beställ steg för steg" längre ner på sidan.

Kontrakt med stöd av detta ramavtal tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument och bilagor som stöd vid avrop:

Avropsvägledning
Bilaga 1 – Sammanställning av prioriteringsordning för konsulter per geografiskt område
Bilaga 2 – Mall uppdragsbeskrivning
Bilaga 3 – Mall avropssvar
Bilaga 4 – Mall kontrakt

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Mallar finns som ger stöd vid framtagande av specificering av uppdraget.

 3. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning under fliken Stöddokument. Rangordningen avser både geografiskt område och delområde Projektör och besiktningsman. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot avrop.

 4. Då kan du göra avsteg från rangordningen

  Så långt det är möjligt ska du använda den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett. Avsteg från rangordningen kan göras vid tre tillfällen:

  1. Beställare ställer krav på att projektör och besiktningsman kommer från två fristående och olika företag. Bakgrunden är opartiskheten.

  2. Krav ställs på att viss kompetens ska erbjudas som t ex inte finns hos rangordnadförsta leverantör men hos nummer två eller tre.

  3. Resekostnader beräknas bli betydande d.v.s. överstiger 40 procent av beräknat totalpris p.g.a. avstånd mellan parterna. Beställare har då möjlighet att frångå rangordning om totalkostnaden då kan sänkas. Sådant underlag ska skriftligen kunna redovisas för berörda parter. Besparingen genom förändringen ska minsta vara 10 procent av resekostnaden eller lägst 10 tusen kronor.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i TendSign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Här kommer historik på avtalet publiceras.

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_storkök_konsulter.pdf (214 kB, nytt fönster)

Storköksutrusning 2020 konsulter -2

2022-10-03 till 2026-03-31

Ramavtalet avser Stockholms län. Övriga län avropar från ramavtalet ovan. 

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet ska förenkla och ge ett komplett stöd för beställare inom området storköksutrustning. Tillsammans med ramavtalet Storköksutrustning och Storköksutrustning konsulter (Stockholms län) ges ett komplett stöd inom området.

Detta ramavtal gäller enbart för Stockholms län.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar två områden: projektörer och besiktningsman. Målsättningen är att dessa ska tillgodose era behov av stöd gällande frågor om teknik i och vid utformning och besiktning av storkök.

Exempel på uppdrag för respektive område:

Projektörer:

 • förstudie
 • projektering och planering av storkök
 • stöd gällande tillståndsansökningar
 • beräkning av totalkostnader, inklusive energi- och underhållskostnader (LCC-kalkyler)
 • energibesparingsprojekt
 • översyn av struktur för energieffektivt bruk av zoner (kalla och varma)
 • inventering av utrustning
 • framtagande av kravspecifikationer
 • behovsanalyser
 • granskning av underlag och anbud
 • vara sakkunnigt stöd till beställare
 • flödesanalyser
 • upprätta entreprenadkalkyler
 • ekonomiska och miljömässiga konsekvensanalyser
 • riskanalyser
 • utbildning i hygien
 • utbildning gällande energieffektiv användning
 • behovsstyrning av utrustning och belysning

Besiktningsmän:

 • besiktning av storkök
 • slut- och garantibesiktning av kök och utrustning
 • vara sakkunnigt stöd till beställare
 • värdering av utrustning
 • inventering av utrustning

Så avropar och beställer du

Avrop sker enligt rangordning per län. En detaljerad guide finns under rubriken "Avropa och beställ steg för steg" längre ner på sidan.

Kontrakt med stöd av detta ramavtal tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument och bilagor som stöd vid avrop:

Avropsvägledning
Bilaga 1 – Administrativa föreskrifter 
Bilaga 2 – Sammanställning av prioriteringsordning för konsulter per geografiskt område
Bilaga 3 – Mall uppdragsbeskrivning 
Bilaga 4 – Mall kontrakt
Bilaga 5 – Mall avropssvar

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Mallar finns som ger stöd vid framtagande av specificering av uppdraget.

 3. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning under fliken Stöddokument. Rangordningen avser både geografiskt område och delområde Projektör och besiktningsman. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot avrop.

 4. Då kan du göra avsteg från rangordningen

  Så långt det är möjligt ska du använda den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett. Avsteg från rangordningen kan göras vid tre tillfällen:

  1. Beställare ställer krav på att projektör och besiktningsman kommer från två fristående och olika företag. Bakgrunden är opartiskheten.

  2. Krav ställs på att viss kompetens ska erbjudas som t ex inte finns hos rangordnadförsta leverantör men hos nummer två eller tre.

  3. Resekostnader beräknas bli betydande d.v.s. överstiger 40 procent av beräknat totalpris p.g.a. avstånd mellan parterna. Beställare har då möjlighet att frångå rangordning om totalkostnaden då kan sänkas. Sådant underlag ska skriftligen kunna redovisas för berörda parter. Besparingen genom förändringen ska minsta vara 10 procent av resekostnaden eller lägst 10 tusen kronor.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i TendSign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Här kommer historik på avtalet publiceras.