Storköksutrustning 2016

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Storköksutrustning 2016

2018-08-27 till 2022-08-26

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Från och med den 1 mars 2021 och så länge ramavtalet gäller höjs priset med 2,5 % på samtliga avtalade produkter och tjänster. Ändringen görs med stöd av bestämmelsen om ändringar av mindre värde i 17 kap. 9 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Observera att de publicerade prislistorna på avtalssidan inte är uppdaterade.

Produkterna och tjänsterna uppfyller Upphandlingsmyndighetens miljökrav.

Ramavtalet Storköksutrustning 2016 omfattar

Sju olika kategorier uppdelade på:

 1. Diskmaskiner (huv-, underbänk-, tunneldiskmaskiner)
 2. Kyla (kylskåp, frysar)
 3. Värme (kokgrytor, stekbord, ugnar, spisar)
 4. Beredningsmaskiner (skärmaskiner, potatisskalare, vispar)
 5. Inredning (köksbänkar, ergonomiska hjälpmedel)
 6. Serveringsutrustning (värmerier och kyld buffémöbel, m.m.)
 7. Samtliga kategorier (köp av produkter från minst två av kategorierna 1-6)

Produkterna inom parentes är exempel, kategorin kan innehålla fler produkter/modeller. Det är även möjligt att köpa tillbehör till alla kategorier, exempelvis annat grytlock än det medföljande.

Ramavtalet omfattar inte projektering av kök (dragning av vatten och el etcetera), förbrukningsmaterial och maskindiskmedel. Inte heller vitvaror tänkta för pentryn/bostadslägenheter/motsvarande, fastighetstvättmaskiner, husgeråd eller små-el. För detta hänvisar vi till ramavtalet Vitvaror 2016.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning uppdelat per kategori och geografiskt område (län).

För kategori 1-6 gäller rangordning vid köp upp till 300 000 SEK, därefter förnyad konkurrensutsättning. De rangordnade leverantörerna är indelade per kategori och geografiskt område.

För kategori 7 gäller förnyad konkurrensutsättning från första kronan. Du vänder dig till de antagna leverantörerna för respektive geografiskt område (mellan 3-7 stycken).

Rangordningen och antagna leverantörer ser du i dokumentet Sammanställning leverantörer per kategori och geografiskt område - Storköksutrustning 2016 under fliken Stöddokument.

Hitta mer information under flikarna

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Dokumenten du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till respektive ramavtalsleverantör, publicerade ramavtal och prisbilagor hittar du under fliken Leverantörer.

Information om bolagsförvärv

Svensk Storköksservice AB har förvärvat Dalux.

Bolag upphör

Inköpscentralen har avslutat ramavtalet med leverantören Diskteknik AB då detta bolag har upphört pga fusion.

Konkurs för EMP Storkök AB och TT Storkök AB på ramavtalet för Storköksutrustning 2016

Det har kommit till Inköpscentralens kännedom att EMP Storkök AB org.nr 556646-5232 och TT Storkök AB org.nr 556650-7868 är försatta i konkurs. Konkurs är en sådan omständighet som hade utgjort grund för uteslutning i upphandlingen, och är ett brott mot ramavtalets villkor som inte kan avhjälpas. Mot denna bakgrund har Inköpscentralen hävt ramavtalet för dessa två leverantörer. Rangordningen för leverantörerna i kategori 1-6 är därmed justerad.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Gör en uppskattning hur mycket du ska handla för

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För köp från en kategori (kategori 1-6) till ett maxbelopp av 300 000 SEK gäller rangordning. Överskrider beloppet 300 000 SEK gör du istället en förnyad konkurrensutsättning. Vid köp från kategori 7 (produkter från minst två av kategorierna 1-6) gäller alltid förnyad konkurrensutsättning.

 4. Välj avropsmodell

  När du har en prisuppfattning på det du ska beställa, använd stöddokumenten för den avropsmodell som gäller.

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom två arbetsdagar får du avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, det vill säga den som har plats 2 i rangordningen och så vidare. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  Om rangordnad etta inte besvarar avropet vid två tillfällen under två kalendermånader får du välja att istället avropa från rangordnad tvåa under fyra kalendermånader.

  När fyra kalendermånader löpt ut ska du återigen avropa från rangordnad etta. Samma gäller om rangordnad tvåa inte besvarar avropet vid två tillfällen under två kalendermånader. Då får du välja att istället avropa från rangordnad trea under fyra kalendermånader.

  Samtliga avrop som ramavtalsleverantören inte besvarar ska du dokumentera.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

  2. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

  3. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  5. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  7. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

2020-08-19: Dieta storköksteknik AB har bytt namn till Atos Storkök AB och har kvar samma organisationsnummer.

Skrivet om avtalet