Vitvaror 2019

Ramavtalet tillgodoser de ökande behoven av hållbara tvättstugemaskiner, vitvaror och småel. Stort fokus ligger på miljökrav och systematiskt miljöarbete samt sociala och etiska villkor.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vitvaror 2019

2021-05-22 till 2025-05-21

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalen omfattar vitvaror och närliggande tjänster och är indelade i tre olika avtalsområden:

 • Avtalsområde 1: Tvättstugeutrustning
 • Avtalsområde 2: Vitvaror
 • Avtalsområde 3: Småel och hushållsapparater

Med vitvaror avses maskinell utrustning för offentlig verksamhet såsom äldreboenden, särskilda boenden, skolor, förskolor, bostadslägenhet, pentryn, fikarum och andra gemensamhetsutrymmen på kontor och liknande, samt fastighetstvättstugor.

Med närliggande tjänster avses installation, montering, service och reparation under garantitiden, bortforsling och rådgivning för de produkter som omfattas av ramavtalet.

De vitvaror som erbjuds i ramavtalet är energieffektiva, har låg ljudnivå, lång livslängd och är anpassade till ett framtida cirkulärt samhälle. Leverantörerna, inklusive återförsäljare, måste ha en grundläggande nivå av kvalitets- och miljöledningssystem. Krav har ställts på hållbara leveranskedjor som följs upp i olika steg.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom avrop från leverantören som blivit antagen på första plats i rangordningen. Om denne inte kan leverera utifrån angivna förutsättningar, avropar man från antagen leverantör som har fått andra plats i rangordningen.

Stöd för avrop

Se även Avropsvägledning Vitvaror 2019 som finns under fliken Stöddokument.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument och i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.