Hygienartiklar och städmaterial 2018

Ramavtal Hygienartiklar och städmaterial erbjuder en helhetslösning för hygien, servering och städprodukter till verksamheter som äldreomsorg, sjukhus, skolor och förskolor.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Hygienartiklar och städmaterial 2018

2019-03-30 till 2023-05-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.hygienartiklarochstadmaterial2018_450x300.jpg
Hygienartiklar och städmaterial 2018 Avtalskort.pdf (285 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtale

Ramavtalen för hygienartiklar och städmaterial omfattar 8 varugrupper och är indelat i två avtalsområden.

Varugrupper:

 1. Torkpapper och servetter
 2. Påsar och säckar
 3. Handskar
 4. Servering
 5. Personlig hygien och förband
 6. Vård
 7. Städmaterial
 8. Rengöringsmedel

Avtalsområde A – Traditionellt sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Sortimentet inom detta område är komplett inom samtliga varugrupper. För samtliga produkter som har en tredjepartscertifierad miljömärkning finns information om det i prislistorna.

Priser framgår av prisbilagorna till ramavtalet. De priser som återfinns för produkter i varukorgen för delområde A är utvärderade medan priserna för det övriga sortimentet enbart är utvärderat på ett fåtal produkter. Det innebär att priserna för produkterna i varukorgen generellt är lägre.

På avtalsområde A har vi en ramavtalsleverantör som tar emot samtliga beställningar inom området.

Avtalsområde B – Miljöanpassat sortiment:

Området omfattar samtliga 8 varugrupper. Produkter inom detta område ska vara tillverkade av biobaserat material, biologiskt nedbrytbart material, returfiber eller returplast.

För beställningar för ett totalt uppskattat värde upp till 50 000 kr används särskild fördelningsnyckel. För beställningar som uppskattas överstiga 50 000 kr ska samtliga ramavtalsleverantörer inbjudas att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället.

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken Leverantörer hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantören.

Vägledning

I avropsvägledningen finns samlad information om hur ramavtalet kan användas och i bilagan ”Krav på varorna och utförandevillkor” finns alla krav som ställdes i upphandlingen. Under fliken Leverantörer hittar ni de fullständiga ramavtalsvillkoren, prislistor och uppgifter om leverantören.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Adda Inköpscentral har efter förhandlingar kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena 5. Personlig hygien och förband 6. Vård 7. Städmaterial samt 8. Rengöringsmedel. Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022.

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas ni att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 3. Följ instruktioner och mallarna när du gör din avropsförfrågan

  Följ instruktioner och eventuella mallar för respektive avropsmodell under Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt. 

 4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 5. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Uppdaterad information om Procurators nya webbshop (2022-06-02)

Leverantören Procurator har fortfarande ett stort inflöde av mejl och samtal som innebär att svarstiderna är längre än vanligt. Läs mer Information Procurator 220530.pdf (260 kB, nytt fönster)

Uppföljning av miljökrav

Uppföljningen av miljökrav på ramavtalet Hygienartiklar och städmaterial 2018 har lett till korrigeringar i sortimentet då flera produkter i det övriga sortimentet och några på område B inte uppfyllde Inköpscentralens miljökrav. Sortimentet är nu uppdaterat genom att produkter i första hand har ersatts med bättre alternativt och i andra hand plockats bort utan att ersättas.

Information om eventuella prisjusteringar

På grund av pandemin råder det förnärvarande stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Det kan medföra höjda råvarupriser och leveranssvårigheter. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade. Är även en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster på grund av pandemin. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara och då fungerar inte leveranserna.

Lyreco har förvärvat Staples Solutions

2021-10-20: Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta innebär inte någon förändring för det befintliga ramavtalet. Organisationsnumret är fortfarande oförändrat. Vi vill därför uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i era tillämpliga system. Juridiskt_namnbyte_211011.pdf (92 kB, nytt fönster).

Information från Staples

2020-09-16: Staples ser fortsatta störningar orsakade av corona inom de flesta kategoriområden. För närvarande är störningarna dels leverantörsspecifika och dessa varierar över tid, och dels knutna till områden med extraordinär efterfrågan. Staples inköpsavdelning arbetar med fullt fokus på att få prioritering hos leverantörerna och där det är möjligt även hitta alternativa leverantörer. Sammantaget innebär det att Staples klarar av att leverera mer eller mindre kompletta sortiment inom de flesta kategorier, även om restnoteringarna från specifika leverantörer och på enskilda produkter fortsatt är onormalt hög. I deras netshop finns dagsaktuella saldon samt förslag på alternativ med liknande eller snarlik funktion.

Se under fliken Information från leverantörer för mer information.

2020-04-02: Ny leveransinformation från Staples. Leveranser och oseriösa aktörer 2020-04-03 (464 kB, nytt fönster)

Information från Procurator

2020-07-10: På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat markant. Det beror bland annat på att den globala efterfrågan kraftigt överstiger utbudet vilket skapar problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras.

Inköpscentralen har därför godkänt att leverantören Procurator tillfälligt får höja priserna på vissa artiklar. I nuläget är det framförarallt engångshandskar som berörs. Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Procurator meddelar även att den stora efterfrågan har lett till att ledtiderna för leveranser är mycket långa, uppemot 9-10 månader. Läget är ansträngt och Procurator bedömer att bristsituationen och de långa ledtiderna väntas fortsätta under resten av 2020 och en bit in i 2021. Prishöjningen gäller från och med den 15/7. Du hittar prisinformation under fliken Stöddokument.