Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

Ramavtalet innehåller ett stort utbud av fossil- och biobaserade drivmedel och eldningsprodukter som levereras via tankbilsservice direkt till din lokala anläggning. Ramavtalet ställer höga krav på miljö- och produktutvecklingsarbete, vilket innebär att du kan välja produkter med lägre miljöpåverkan än traditionella fossilbaserade produkter och få tillgång till nya produkter inom upphandlingsområdet under ramavtalets giltighetstid.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

2019-09-23 till 2023-09-22

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar fossil- och biobaserade drivmedel och eldningsprodukter inklusive leverans till din lokala anläggning. Ramavtalet ersätter Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015.

Ramavtalet omfattar följande produktområden:

 1. Bensin och etanol
 2. Diesel
 3. Syntetisk diesel
 4. Eldningsolja
 5. Tjockolja
 6. FAME och RME
 7. HVO

Varje produktområde är indelat i 290 geografiska områden enligt kommungränserna. Avrop kan ske efter avropsanmälan har gjorts till Inköpscentralen.

Så avropar och beställer du

Beställningar sker hos den leverantör som lämnat bäst pris för din kommun för den produkt du vill beställa. Kontaktuppgifter och information om hur första beställning sker finns i avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet. Där finns bland annat avropsstöd med information om hur ramavtalet används.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantörerna.

Priset för de flesta produkterna på ramavtalet baseras på världsmarknadsprisnoteringen för respektive produkt. Dessa produkter har 7-dagarspriser, där priset för innevarande period baseras på priset under föregående 7-dagarsperiod.

Avisering av nytt pris sker via e-post eller annat överenskommet sätt från respektive ramavtalsleverantör till samtliga personer eller funktioner hos avropande myndighet som vill ha det. Avisering ska ske senast första vardagen i ny prisperiod.

Produkter vars pris inte baseras sig på de dagliga världsmarknadsnoteringarna gäller i en (1) kalendermånad. Även här aviserar ramavtalsleverantören nytt pris till de som vill ha informationen.

Nya reduktionsnivåer – augusti 2021

Den 1 augusti 2021 utökas reduktionspliktslagstiftningen, vilket innebär att reduktionsnivån för diesel höjs från 21% till 26% och för bensin från 4,2% till 6%. I samband med att reduktionspliktens höjning, introduceras E10 som ny bensinkvalitet på den svenska marknaden och blir därmed den nya standardbensinen.

Som en effekt av de nya reduktionsnivåerna har leverantörerna aviserat om höjda priser på bensin och diesel från den 1 augusti.

Mer information finns här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.