Fordon 2018

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 1 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 + 1 år

Fordon 2018

2019-02-04 till 2023-02-03

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 1 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 + 1 år

i
Ramavtalet löper ut den 3 februari 2023. Tänk på att kontrakt ska tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

 

avtalskort_fordon2018_450x300.jpg

Avtalskort Fordon 2018.pdf (144 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet Fordon 2018 erbjuder ett stort utbud av personbilar och transportfordon. Avtalet har utökats med ett nytt delområde – Förmånsbilar.

Urvalet på hela avtalet består av olika varumärken och modeller till bra priser.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet omfattar fabriksnya personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton. Du har även möjlighet att köpa tillhörande service av avropade fordon. Krav på miljö och säkerhet finns ställda i avtalet och dessa kan du anpassa vid ditt avrop så att de satta miljömålen nås.

Avtalet omfattar tre delområden:

 • Delområde A – Personbilar
 • Delområde B – Förmånsbilar
 • Delområde C – Transportfordon

Varje delområde avser hela Sverige som ett geografiskt område och innehåller flera fordonsklasser. Många fordonsleverantörer med återförsäljare runt om i landet ger dig stor möjlighet att teckna kontrakt med en lokal leverantör efter avropet.

Hitta mer information under flikarna nedan:

Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet. Där finns bland annat avropsstöd för de tre delområdena med information om hur ramavtalet används. Sammanställningsfilerna med fordon uppdateras löpande.

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantörerna.

Ramavtalet Fordon 2018 upphör

Den 3 februari löper ramavtalet Fordon 2018 ut. Det innebär att kontrakt ska tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Redan tecknade kontrakt fortsätter att gälla.

Fordon 2022 ersätter ramavtalet och är klart för avrop. Mer information finns här: https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/fordon/fordon-2022/

Vill du veta mer om det nya ramavtalet Fordon 2022?

Välkommen att delta på våra digitala informationstillfällen där vi berättar mer om hur du använder avtalet. Nästa tillfälle: 25 jan 2023. Anmäl dig här!

Bilbranschen har fortsatta långa leveranstider (2022-12-22)

Pandemi och krig har lett till komponentbrist och därmed långa leveranstider. Detta innebär att det finns utmaningar för leverantörerna att hålla pris och leveranstider i sina anbud, i enlighet med vad LOU säger: ett anbud ska vara fast och kan inte tas tillbaka av leverantör efter tilldelning.

Som upphandlande myndighet har ni rätt att avbryta och tilldela om, alternativ göra en ny FKU.

För att affärerna ändå ska kunna fortsätta är det en god idé att se över möjligheten till en prisjustering innan beställning och leverans, som vi tidigare har föreslagit (se nedan nyhet). Och att ni har regelbundna avstämningar med ÅF för att kunna säkerställa leveranstider utifrån de eventuella tidsjusteringar som kan komma att ske.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Se vår film med vanliga frågor

  I filmen får du svar på 18 vanliga frågor som kan uppstå när du ska avropa på Fordon 2018. Klicka på plustecknet här nedan till höger för att se vilka frågor vi tar upp och deras tidskoder om du vill snabbspola. 

   
   
   
  • 0:15: Vi har fått ett anbud där leverantören offererat ett fordon som inte finns med i sammanställningsfilen, får vi anta anbudet?
  • 0.40: Vi vet vilken bil vi vill ha, men den finns inte med i sammanställningsfilen, får vi avropa det ändå?
  • 1.04: Varför finns inte alla fordon med i sammanställlningsfilen?
  • 1.21: Måste man använda avropsmallen?
  • 1:32: Hur lägger man till fler krav om raderna i mallen inte räcker till?
  • 1:42: Går det att avropa fordon med specifika krav, t.ex. ett tillgänglighetsanpassat fordon?
  • 1.59: Kan vi ha som krav att leverantören ska köpa våra gamla fordon?
  • 2:11: Kan vi ställa krav på ett lokalt serviceställe?
  • 2:21: Kan jag bygga på min bil med specialutrustning?
  • 2:33: Hur preciserar jag när det gäller krav?
  • 3:09: Det är svårt att veta vilken fordonsklass jag ska välja, kan bilarna variera mycket i samma klass?
  • 3:40: Vad är kalkylränta?
  • 3:50: Vad ska man ha för bränslekostnad?
  • 4:08: Var hittar jag uppgifter om förbrukning?
  • 4:20: Jag vill avropa x antal bilar runder ett år, hur gör jag då?
  • 4:45: Hur utvärderar jag anbuden?
  • 5:07: Vi saknar avropssvar från en eller flera leverantörer, vad gör vi då?
  • 5:22: Hur länge ska vi ha vår förfrågan ute på annons?
 2. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 3. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 4. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 5. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 6. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 7. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 8. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 9. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 10. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Italmotor Sverige AB har bytt namn till Astara Ital Sweden AB

De behåller samma organisationsnummer: 556793-5282

Ramavtalsöverlåtelse Louwman Sverige AB (Suzuki)

Överlåtelse av ramavtal Fordon 2018 från Louwman Sverige AB (556754-2658) till Inanis AB (556713-6725) är godkänd av Inköpscentralen 2022-12-27 och träder i kraft 2023-01-01.

Prisjusteringarna fortsätter i bilbranschen (2022-11-23)

För att minimera risken för prisökning till följd av ökade råmaterials- och transportkostnader kan en idé vara att lägga in en begränsning av hur mycket priset får höjas under kontraktstiden/leveransavtalet, i kombination med en rabatt som är fast. Detta kan du göra vid köp av fordon för omgående leverans såväl som återkommande leveranser (max 12 månader).

Ramavtalen Fordon 2018 och Fordon 2022 har i sig inga begränsningar för hur ofta eller mycket prisjusteringar som kan ske från generalagenten.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland 

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Klimatbonusen upphör att gälla 8 november

Den bil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 ska för att få klimatbonus uppfylla de regler som gäller vid den tidpunkt när utbetalning ska ske, det vill säga tidigast sex månader efter att bilen för första gången har ställts på i vägtrafikregistret. Sedan tidigare gäller att det från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) som är klimatbonusbilar. Den som köpt eller beställt en sådan bil måste också kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.

Beslutet från regeringen påverkar Addas avropsmall för fordonsavtalet Fordon 2018 och en uppdaterad mall publiceras inom kort på denna sida under fliken Stöddokument. 

Läs mer på regeringens webbplats

Påverkan på grund av kriget i Ukraina (2022-05-31)

Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Namnbyte

Maj 2022: Renault Nordic Aktiebolag byter namn till RN Nordic AB. Observera nya kontaktmejladresser. Samma orgnr: 556713-6543

Mitsubishi går inte längre att avropa från ramavtalet

Februari 2022: MMC Bilar Sverige AB var tidigare importör av Mitsubishi, men verksamheten inom MMC Bilar Sverige AB upplöstes 2022-01-21. Adda Inköpscentral har tyvärr inte kunnat godkänna fusionering och överlåtelsebegäran. Detta innebär att det inte längre går att avropa Mitsubishi från ramavtalet. För mer information gällande service och garantier ber vi er att kontakta den lokala återförsäljaren som levererat fordonen.

Renault Zoe går inte längre att avropa från ramavtalet

Januari 2022: Modellen var godkänd av Euro NCAP enligt kraven om 5 stjärnor år 2013, och godkänd enligt kraven i ramavtalet Fordon 2018 vid upphandlingstillfället. December 2021 publicerade Euro NCAP resultaten från ett nytt krocktest, där ZOE enligt det nya betyget inte längre uppfyller upphandlingskravet. Ni som inväntar leverans vänd er till återförsäljaren för mer information. De är också bra att se över villkoren i bilagan ALOS05 samt i det kontrakt som ni har tecknat med återförsäljaren.

Information om tillfälligt avropsstopp

Juni 2021: Ett ägarbyte har skett för Mitsubishi/MMC Bilar Sverige AB. Överlåtelseprocessen i ramavtalet är ännu inte klar, vilket innebär att det är ett tillfälligt avropsstopp för Mitsubishis modeller. Inköpscentralen återkommer så snart överlåtelsen är klar.

Leveransstörningar på grund av pandemin

Bristen på halvledare slår hårt mot fordonsindustrin världen över. Pandemin har bidragit till längre leveranstider än normalt för alla tillverkare, oavsett drivmedelstyp. I dagsläget är det ca 6 månaders leveranstid för en ny bil, oavsett tillverkare.

Nya reduktionsnivåer

Augusti 2021: Den 1 augusti 2021 utökas reduktionspliktslagstiftningen, vilket innebär att reduktionsnivån för diesel höjs från 21% till 26% och för bensin från 4,2% till 6%. I samband med att reduktionspliktens höjning, introduceras E10 som ny bensinkvalitet på den svenska marknaden och blir därmed den nya standardbensinen.

Som en effekt av de nya reduktionsnivåerna har leverantörerna aviserat om höjda priser på bensin och diesel från den 1 augusti. Mer information finns här.

Namnbyte

Kia Motors Sweden AB blir Kia Sweden AB. De behåller samma organisationsnummer: 556618-8545.

Information från Nissan

16 juni 2020: Nissan åberopar inte längre force majeure med anledning av utbrottet av covid-19.

Information från Volkswagen Group Sverige AB 

(Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, Seat och Skoda)

April 2020: Volkswagen Group Sverige AB hänvisar till följande information gällande produktionsläget till följd av den rådande Corona-situationen, info från VW. VGS AB vill förtydliga att de har lagerbilar tillgängliga och kommer att lägga anbud i den mån det är möjligt.

Ny avropsmall

Den nya avropsmallen som finns under Stöddokument är uppdaterad enligt de gällande reglerna som trädde i kraft 1 januari 2020.

Från 1 januari 2020 blev systemet baserat på de högre WLTP-värdena och bonusgränsen höjdes från 60 g/km till 70 g/km. För rena elbilar och vätgasbilar som inte släpper ut någon koldioxid är den 60.000 kr. För t.ex. en laddhybrid minskar sedan bonusen med 714kr för varje gram koldioxid som bilen släpper ut och blir som minst 10.020 kronor för en bil som släpper ut 70 g/km. För gasbilar, dvs bilar ”för drift med annat gasbränsle än gasol” är den 10.000 kr.

Bonusen är reglerad i förordningen om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334), medan bestämmelserna för malusen återfinns i vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227). Läs mer om Bonus-malus på Transporstyrelsens hemsida eller titta på material från något av BIL Swedens bonus-malusseminarium.

Iveco och Isuzu har fått dispens på sina bilmodeller från Transportstyrelsen och har i sammanställningsfilerna inte angivit några WLTP-värden.

Skrivet om avtalet