Fordon 2022

Fordon 2022

2022-11-24 till 2026-11-23

 

avtalskort.fordon2022_400x300.jpg
Avtalskort Fordon 2022.pdf (193 kB, nytt fönster) 

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet erbjuder ett stort utbud av personbilar och transportfordon från 15 generalagenturer. Godkända modeller och aktuella priser uppdateras kontinuerligt under avtalsperioden. 

Fokus på säkerhet och hållbarhet

Vi har ställt hårda krav på både säkerhet och miljö. Du kan också anpassa kraven så att lokala och regionala mål kan uppnås. Säkerhetskraven utgår ifrån Euro NCAP:s säkerhetsbetyg och har ställts inom tre olika säkerhetsområden; skydd av vuxna, oskyddade trafikanter och förarstödsystem. 

Avtalet har grundkrav på max CO2-utsläpp. Samtliga offererade fordon inom både delområde A och B uppfyller emissionskraven enligt Euro 6, eller senare. 

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar fabriksnya personbilar och transportfordon som kan köras med B-körkort. Du kan även köpa tillhörande service av avropade fordon. 

Avtalet omfattar två delområden:

 • A – Personbilar
 • B – Transportfordon

Varje delområde avser hela Sverige som ett geografiskt område och innehåller flera fordonsklasser. Många fordonsleverantörer med återförsäljare runt om i landet ger dig stor möjlighet att teckna kontrakt med en lokal leverantör efter avropet.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning och utvärderas på livscykelkostnaden, LCC. Efter tilldelning tecknar du kontrakt med den eller de leverantörer som tilldelats. Kom ihåg att bilagan ALOS05 hanterar de allmänna bestämmelser för leverans av varor till offentlig sektor.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument kommer det vid avtalsstart att finnas relevanta stöddoment som hjälper dig att använda avtalet. 

Under fliken Leverantörer hittar du de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om leverantörerna.

Välkommen på seminarium 

Vill du veta mer om ramavtalet? Välkommen att anmäla dig till våra digitala seminarier om Fordon 2022. Datum: 25 januari.
Läs mer och anmäl dig här!

Fordonsklasser med fokus på drivmedel

I avtalet har vi lagt till drivmedelstyp på de olika fordonsklasserna. Det innebär att klassificeringen av modellerna i avtalet Fordon 2022 inte kan jämföras med klassificeringen i Fordon 2018.

Bilbranschen har fortsatta långa leveranstider (2022-12-22)

Pandemi och krig har lett till komponentbrist och därmed långa leveranstider. Detta innebär att det finns utmaningar för leverantörerna att hålla pris och leveranstider i sina anbud, i enlighet med vad LOU säger: Ett anbud ska vara fast och kan inte tas tillbaka av leverantör efter tilldelning.

Som upphandlande myndighet har ni rätt att avbryta och tilldela om, alternativ göra en ny FKU.

För att affärerna ändå ska kunna fortsätta är det en god idé att se över möjligheten till en prisjustering innan beställning och leverans, som vi tidigare har föreslagit (se nedan nyhet). Och att ni har regelbundna avstämningar med ÅF för att kunna säkerställa leveranstider utifrån de eventuella tidsjusteringar som kan komma att ske.

Prisjusteringarna fortsätter i bilbranschen (2022-11-23)

För att minimera risken för prisökning till följd av ökade råmaterials- och transportkostnader kan en idé vara att lägga in en begränsning av hur mycket priset får höjas under kontraktstiden/leveransavtalet, i kombination med en rabatt som är fast. Detta kan du göra vid köp av fordon för omgående leverans såväl som återkommande leveranser (max 12 månader).

Ramavtalen Fordon 2018 och Fordon 2022 har i sig inga begränsningar för hur ofta eller mycket prisjusteringar som kan ske från generalagenten.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning. Där finns bland annat en avropsmall som med fördel kan användas i din förnyade konkurrensutsättning.   

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder avropsmallen till din förnyad konkurrensutsättning som ligger under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt. 

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna/återförsäljarna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud. 

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Fordon 2022.pdf (285 kB, nytt fönster)