Adda

Om man vill avropa störningsjour inom Tjänsteområde 1 – Larmcentral, ingår en person som hanterar störningsärendet?

Störningsjour avser ärenden som inkommer via telefon från beställarens verksamhet, vilket vanligtvis är boende i beställarens fastigheter. Det är alltså en tjänst där hyresgäster eller boenden kan ringa på kvällar och helger om de blir störda av t.ex. hög musik, bullrande grannar och stökiga fester.

Larmcentralen ska agera enligt åtgärd/instruktion som är överenskommen med beställaren, vanligtvis genom att kontakta resurser som personal, väktare och trygghetsvärd m.m. Samtal tas emot och registreras, därefter agerar larmcentralen efter en överenskommen instruktion med åtgärder.

Det ingår att kontakta resurser som personal, väktare och trygghetsvärd m.m., men dessa resurser (personal, väktare och trygghetsvärd m.m.) ingår inte i störningsjourstjänsten. Beställaren kan ha anställda resurser som personal, väktare eller trygghetsvärd m.m. som har som arbetsuppgift att hantera störningsjoursärenden som inkommer. Alternativt behöver beställaren avropa sådan resurs inom Tjänsteområde 2 – Bevakning.

Det finns möjlighet att avropa Larmutryckning om beställaren vill ha en person per störningstillfälle som genomför en larmutryckning (se position 4.1 – 4.4 i avropsvägledningens Mall, Prisbilaga), alternativt Schemalagd ronderande bevakning om beställaren vill ha en person som alltid är på plats för att rycka ut när en störning sker (se position 2.5 – 2.8 i avropsvägledningens Mall, Prisbilaga).