Adda

Har ni fört dialog med biblioteken kring deras önskemål under upphandlingen?

Ja dialog fördes med en referensgrupp bestående av representanter från flera bibliotek och huvuddragen i det föreslagna förfrågningsunderlaget annonserades i form av en extern remiss några månader innan upphandlingen annonserades.