Adda

Hur hanterar vi utomstående personal som vistas i våra lokaler under coronapandemin?

Kunden är skyldig att följa de rekommendationer och lagkrav som finns för att förhindra smittspridning i sina lokaler. I samband med avrop ska kunden därför informera leverantörerna om aktuell smittskyddsnivå i den lokal som tjänster, såsom exempelvis inbärning, montering och utplacering ska utföras.

Om skyddsutrustning utöver CE-märkta engångsmunskydd (som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019 enligt rekommendation för användning av munskydd i samhället, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/) krävs för att kunna uppnå adekvat smittskydd i den enskilda situationen, måste parterna tillsammans bedöma om det är rimligt att förutsätta att leverantörens personal kan hantera skyddsutrustningen på korrekt sätt.

Vår rekommendation är att kunder och leverantör kommer överens om bästa möjliga sätt att lösa problemet genom att exempelvis:

  • Upprätta en överenskommelse om att kunden förser leverantörens personal med skyddsutrustning för att de ska kunna utföra arbetet på plats inne på avdelningar med förhöjd smittrisk.
  • Överenskommelse om att produkterna bärs in och monteras i annat rum/annan lokal i anslutning till avdelningen, och att kunden ombesörjer den sista flytten av möbeln till tänkt plats.

Förutsättningar som t.ex. antal personer som ska utföra tjänst hos kund, vilken typ/nivå av skyddsutrustning som krävs ska tydligt framgå samt vilka kostnader som respektive part ansvarar för.