Adda

Får upphandlande myndighet ställa högre krav på exempelvis standarder i en FFU än vad som framgår av ramavtalet?

UM får inte lägga till ett helt nytt krav i en FKU, som inte har någon som helst motsvarighet eller koppling till de villkor som framgår av ramavtalet (och FFU). För de krav på brandsäkerhet och hållbarhet som ställts i upphandlingen, kan UM ställa högre krav i FKU.

Exempel:

Krav i avtalet gällande brandsäkerhet:

Krav : K24-K26

Kraven får preciseras och UM får ställa krav på högre nivå än de standarder som utgör kraven i ramavtalet.

1.3.6.1 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning

"Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt leveransavtal."

1.3.6.2 Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning

"Förutom angivna exempel kan andra krav, angivna i avropsförfrågan, förekomma.

Exempel:

a) Funktionalitet

b) Estetisk utformning

c) Anpassning till andra produkter

d) Anpassning till lokal

e) Ergonomi

f) Leverans

g) E-handel

h) Leverantörens förmåga att arbeta med resurseffektivisering och systematisk återanvändning av möbler

i) Miljöcertifikat

j) Pris"