Adda

Leveransavtal, hur långt kan det vara?

Som det framgår av förfrågningsunderlaget och ramavtalet får varor och tjänster som omfattas av ramavtalet tillhandahållas som längst 48 månader efter det att ramavtalet har löpt ut. Förtydligandet lämnades i upphandlingen i syfte att möjliggöra avrop av leasing under hela ramavtalets längd.

Frågan om hur långt ett leveransavtal får vara är komplex eftersom rättspraxis på området är spretig och inte har ett generellt svar. Om man tittar enbart på lagstiftningen finns ingen reglering av hur långt ett kontrakt får löpa, så en upphandlande myndighet måste själv, utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, bilda sig en uppfattning om vad som är lämpligt.

Längden för kontrakt som tecknas under ramavtal ska vara skälig och får inte vara oproportionerligt lång. Denna bedömning måste göras av den upphandlande myndigheten vid varje enskilt avrop och blir även beroende av vad kontraktsföremålet är.

Se till exempel skrivningen i skäl 62 i LOU-direktivet:

"Det bör också klargöras att kontrakt som grundas på ett ramavtal visserligen måste tilldelas innan själva ramavtalet löper ut, men att löptiden för de enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal inte behöver sammanfalla med löptiden för det ramavtalet utan i förekommande fall får vara kortare eller längre. Det bör i synnerhet vara tillåtet att fastställa löptiden för de enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal med beaktande av faktorer såsom den tid som behövs för deras fullgörande, när underhåll av utrustning med en uppskattad ekonomisk livslängd på mer än fyra år ingår eller när det behövs omfattande utbildning av personal för att fullgöra kontraktet."