Adda

Om avropande part har behov att leasa på till exempel 12 eller 24 månader så kan Inköpscentralens avtal ej nyttjas då ramavtalsvillkoren ej får ändras, är det korrekt?

Se punkt 4.5.3 i förfrågningsunderlaget samt informationsmeddelande 2017-03-02 (om hur avrop med förnyad konkurrensutsättning ska gå till och vad det innebär). Leasingperioden ska vara 36 månader.

Leasingperioden om 36 månader har angetts för att kunna utvärdera på lika grunder i ramavtalsupphandlingen. UM kan vid avrop precisera sitt behov avseende leasingperiodens längd.