Adda

Vilka försäkringsvillkor gäller vid leasing?

Se Förfrågningsunderlaget 4.4.6 nedan.

Se också frågorna 104 och 105 nedan gällande Arbetsplatser och elevdatorer 2015.

4.4.6 Allriskförsäkring

  • Leasing: Täcks inte skadan/felet av garantin ska detta med automatik överföras till allriskförsäkring, vilket ska ingå vid leasing. Allriskförsäkringen ska ingå i den av anbudsgivaren angivna leasingkostnaden.
  • Köp: Vid köp ska sådan överföring till allriskförsäkring ske i de fall UM väljer att teckna sådan försäkring. UM ska vid avropet precisera sitt behov av allriskförsäkring vid köp.

Publik fråga (104) avseende punkt 4.5.8:
Ni skriver "Funktionsansvaret innebär att det är anbudsgivaren/leasegivaren som står för hela risken för utrustningen och dess försäkring under leasingperioden." Detta innebär att anbudsgivaren också står för risken för att utrustningen inte är funktionsduglig alternativt oförsäkrad i samband med leasingavtalets upphörande. Ingen kostnad får således belasta UM vid återtagande av utrustningen.

Vad innebär detta i praktiken? Det är ju avropande part och dess användare som brukar enheterna i sin verksamhet. Ni efterfrågar leasing av utrustningen vilket innebär att avropande part inte äger utrustningen och har då om de önskar återlämna dem efter avtalstidens utgång en skyldighet att återlämna funktionsdugliga datorer. Är det UM:s avsikt att beställaren och användaren ska kunna återlämna utrustningen i obrukbart skick och inte vara skyldig att erlägga ersättning till leverantören som skulle varit aktuell för motsvarande skada under avtalstiden, det vill säga helt kostnadsbefriad oavsett vilka skador återlämnad utrustning har?

Publikt svar (104):
Se punkt 4.5.8 i förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren garanterar att hålla all utrustning som omfattas av leasingkontraktet i funktionsdugligt skick i 36 månader (samt eventuell förlängningsperiod) från godkänd leverans. Kostnaden för funktionsansvaret ingår i leasingavgiften. Försäkring tecknas av leasegivaren och ingår i så fall i leasingavgiften.

Funktionsansvaret innebär att det är anbudsgivaren/leasegivaren som står hela risken för utrustningen och dess försäkring under leasingperioden. Detta innebär att anbudsgivaren också står risken för att utrustningen inte är funktionsduglig alternativt oförsäkrad i samband med leasingavtalets upphörande. Ingen kostnad får således belasta UM vid återtagande av utrustningen.

Operationell leasing innebär att anbudsgivaren har ansvaret för produkten under leasingperioden, vilket innebär att försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå betalas av anbudsgivaren.

Se även punkt 4.5.10 i förfrågningsunderlaget.

Allriskförsäkring ska ingå i offererad tjänst vid leasing av produkter. Försäkringen ska gälla tjugofyra timmar per dygn, sju dagar i veckan på arbetsplatsen, i hemmet, skolan och på andra platser där produkten används. Försäkringen ska omfatta oförutsedda händelser såsom rån, inbrott, skada, olycksfall, brand, och skadegörelse. Försäkringen ska gälla med självrisk på högst tusen kronor (1 000 SEK). Vid skada ska utrustningen repareras eller bytas ut. Vid utbyte ska försäkrad utrustning ersättas med likvärdig.

Publik fråga (105) avseende 4.5.10:
Får avropande part kravställa på en annan självrisknivå vid en FKU? Då allriskförsäkringen är en produkt som tecknas till gällande försäkringsvillkor hos ett försäkringsbolag tolkar vi det som att även dessa krav är fasta precis som övriga produkter i ramavtalet, är det korrekt?

Publikt svar (105):
Avropande UM får inte kravställa annan självrisknivå vid den förnyade konkurrensutsättningen. Enligt punkt 4.5.10 i förfrågningsunderlaget ska försäkringen gälla med självrisk på högst tusen kronor (1 000 SEK).