Adda

Kan friskolor köpa vaccin på Inköpscentralens vaccinramavtal?

Privata aktörer betraktas inte som ramavtalspart. Klausulen PRIVAT VÅRDGIVARE/Annan utförare i beställningsbilagan innebär dock att friskolorna får ha "hängavtal" på kommunens avtal. Då vaccination är kommunens ansvar blir vaccinationen ett uppdrag från kommunen till den privata aktören.

Friskolorna söker upp inköp- eller upphandlingsansvarig på kommunen och tecknar kontrakt (kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören finns i beställningsbilagan). Kommun och friskola får själva komma överens om huruvida fakturering ska göras till kommunen, eller direkt till friskolan.