Frågor och svar Bemanningstjänster 2015

Vanliga frågor

Ska leverantörer fortsätta redovisa försäljning till Inköpscentralen när myndigheternas beställningskontrakt upphör?

Om avrop gjorts inom ramen för när ramavtalet Bemanningstjänster löpte ut sista november 2016 ska administrativ avgift fortsättningsvis utgå fram till dess att avropade uppdrag har avslutats.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Kundsupport svarar på frågor via telefon 08 525 029 96 eller inkopscentralen@adda.se.

Kan vi få hjälp av Inköpscentralen med att göra en egen lokal/regional upphandling?

Nej, som inköpscentral kan vi inte göra enskilda upphandlingar.

När kommer upphandlingen Bemanningstjänster annonseras om på nytt?

Vi återkommer snarast med en ny tidplan där ny annonsering ska så snart som möjligt.

Vilka åtgärder tar Inköpscentralen för att undvika att detta händer igen, i andra upphandlingar?

Vi har vidtagit åtgärder för att inte samma problem ska uppstå igen. Bland annat arbetar vi med fler resurser och bättre rutiner kring dokumentationen i varje upphandling.

Vilka åtgärder tar vi till för att upphandlingen Bemanningstjänster blir av?

Vi mobiliserar extra resurser för att påskynda den nya upphandlingsprocessen. Ny tidplan ska sättas så fort som möjligt och kommuniceras ut till alla berörda.

Vilka konsekvenser får det för kunderna?

Tidigare avtal Bemanningstjänster 2012 löpte ut 30 november 2016. För kunderna innebär det att de förblir avtalslösa då de för närvarande inte har något avtal för bemanningstjänster att avropa från.

Vilka konsekvenser får det för leverantörerna/anbudsgivarna?

Tyvärr kommer dessa behöva svara på en ny upphandling om de även vill vara med på den nya.

Varför har det dröjt så länge innan beslutet att avbryta fattades?

Med respekt för den tid och de resurser anbudsgivare har lagt ner på anbudsinlämnandet har vi så långt det varit möjligt försökt rätta till bristerna. Detta var dock inte möjligt och vi såg därför ingen annan utväg än att avbryta upphandlingen och annonsera om den.

Vilka fel har begåtts och hur har de kunnat ske?

Vi har konstaterat felaktig hantering av resultaten från lottningen i upphandlingens steg ett. Bidragande faktor är en kombination av komplext upphandlingsförfarande och att den interna kvalitetssäkringen under både kvalificerings- och utvärderingsprocessen har brustit.

Varför avbryter vi upphandlingen Bemanningstjänster 2015 just nu?

En leverantör har uppmärksammat oss på ett antal brister gällande urvalsprocessen. Då vi inte kan åtgärda dessa tillfredsställande har vi tagit beslutet att avbryta upphandlingen och istället göra om den.