Frågor och svar om ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015

Vanliga frågor

Vilket delområde ska vi använda?

Vid val av delområde utgår ni ifrån vilka delar av trygghetslarmskedjan ni är i behov av. Det vill säga trygghetslarmen och/eller larmmottagning samt med eller utan kommunikation.

Kan vi gå samman flera kommuner för att göra avropsförfrågan tillsammans?

Ja, det går bra att göra samordnade avrop för flera kommuner.

Täcker ramavtalet trygghetslarm för kommunens egna boenden (särskilt boende)?

Nej, de trygghetslarm vi upphandlat avser främst larm för ordinärt boende, det vill säga larm som är kopplade till en larmmottagning/larmcentral.

Vad innebär utbruten larmmottagning?

Utbruten larmmottagning avser en variant av larmmottagning, där ni själva agerar primär larmmottagare. Det vill säga en funktion där ni i så fall avropar mjukvara för larmmottagning och att alla larm i första hand går dit. Leverantörens larmcentral fungerar då som sekundär larmmottagare.

Kan man använda avtalet till larmmottagning av sina analoga larm?

Ja, krav för larmmottagning har ställts så att larmmottagningen även ska kunna ta emot larm från analoga trygghetstelefoner till dessa fasats ut helt.

Hur kan vi hantera in och utfasning vid övergång till nya trygghetslarm?

Vid leverantörsbyte rekommenderar vi att ni tillfälligt förlänger ert kontrakt med den gamla leverantören för en viss överfasningsperiod. Den nya leverantören tar vid avtalsstart över larmmottagningen för samtliga befintliga larm. Vid kontraktstecknande mellan beställare och ny leverantör fastställs implementerings- och tidsplanen för övergången mellan gammal och ny lösning.

Kan vi återanvända inköpta trygghetslarm vid nytt avrop?

Ja, ni kan avropa ny larmmottagning för dessa och kan då med fördel uppge vilken typ av trygghetslarm ni använder.

Hur lång tid kan kontrakt/leveransavtal tecknas för?

Kontrakt får inte sträcka sig längre än 3 år efter att ramavtalet löpt ut, det vill säga oktober 2022 + eventuellt 1 års förlängning.

Kan man precisera bör/skallkrav på respektive tillbehörslarm istället för alla tillbehörslarm?

Ja, det är möjligt att precisera krav på specifikt tillbehörslarm.

Ska man tillämpa avtalsspärr vid avrop av trygghetslarm?

Avtalsspärr är frivillig att använda vid förnyad konkurrensutsättning. Om det inte används har leverantörer ändå möjlighet att överpröva avropet tilldess att avtal har ingåtts. Därefter kan avropet inte längre överprövas, men det kan finnas möjlighet att överklaga avtalets giltighet upp till 6 månader efter avtalstecknande.