Adda

Hur mycket kan man precisera vid avrop?

Inköpscentralen kan inte lämna något exakt svar på denna fråga, då en sådan bedömning måste göras för varje enskilt avrop. Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut.

Om det är nödvändigt får villkoren preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt avropsavtal (t.ex. omständigheterna kring en kommuns behov av installation eller utbildning av personal). Inköpscentralen rekommenderar att man rådfrågar jurist i den egna kommunen vid tveksamhet.